Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Έργα κατά τις μεταβολές αερίου.

Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος για την οποία δίνονται: pΑ=pΒ=10∙105Ν/m2, VΑ=2L και Τ1=300Κ, VΒ=5L και VΓ=10L.
i)   Να υπολογιστεί η απόλυτη θερμοκρασία στην κατάσταση Β και η πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ.
ii)  Να υπολογισθεί το έργο που παράγει το αέριο σε κάθε μεταβολή.
iii) Να υπολογιστεί η θερμότητα που ανταλλάσσει στο αέριο με το περιβάλλον κατά τη μεταβολή ΓΑ.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: