Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Δουλεύοντας με αμπερόμετρα-βολτόμετρα


Διαθέτουμε μια μπαταρία με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r. Συνδέουμε ένα αμπερόμετρο Α1, όπως στο (α) κύκλωμα το οποίο δείχνει ένδειξη 6Α.
 Αντικαθιστούμε το αμπερόμετρο Α1 με ένα δεύτερο αμπερόμετρο Α2, το οποίο δείχνει επίσης 6Α (σχήμα β).
i)  Αν σχηματίσουμε το (γ) κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τα δυο αμπερόμετρα και το πρώτο δείξει 4Α, ποια θα είναι η ένδειξη του δεύτερου;
ii)  Αν η ένδειξη του ιδανικού βολτομέτρου (άπειρη εσωτερική αντίσταση) στο κύκλωμα (γ) είναι 8V, ποια η τάση VΑΒ στο (α) κύκλωμα;
iii) Αποσυνδέουμε το βολτόμετρο από το (γ) κύκλωμα, συνδέοντάς στα άκρα του 2ου αμπερομέτρου όπως στο κύκλωμα (δ). Ποια θα είναι τώρα η ένδειξη του βολτομέτρου;
iv) Να βρεθεί η ΗΕΔ της πηγής και η εσωτερική της αντίσταση r.
v) Αν αλλάξουμε θέσεις σε αμπερόμετρο Α2 και βολτόμετρο (τη θέση του ενός, παίρνει το άλλο), του σχήματος (δ), τι θα δείξουν τώρα τα όργανα;
vi) Αλλάζουμε αμοιβαία τώρα τις θέσεις του αμπερομέτρου Α1 και του βολτομέτρου, παίρνοντας το κύκλωμα του σχήματος (ε). Ποιες θα είναι τώρα οι ενδείξεις των οργάνων;
vii) Αν σχηματίσουμε το κύκλωμα του σχήματος (στ), ποιες θα είναι τώρα οι ενδείξεις των οργάνων;
viii) Ποιες οι ενδείξεις των οργάνων στο (ζ) κύκλωμα;
ή

 Δουλεύοντας με αμπερόμετρα-βολτόμετρα

Δουλεύοντας με αμπερόμετρα-βολτόμετρα


Δεν υπάρχουν σχόλια: