Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Η μεταβολή της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της


 
Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,5kg, εκτοξεύεται οριζόντια από τη θέση Α σε ορισμένο ύψος, με αρχική ταχύτητα υ1 και μετά από χρονικό διάστημα Δt=1,2s, φτάνει στη θέση Β, έχοντας ταχύτητα υ2, όπως στο σχήμα.
i)   Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της σφαίρας στις θέσεις Α και Β, καθώς και η μεταβολή της ορμής μεταξύ των δύο αυτών θέσεων.
ii) Αν υ1=4m/s, να υπολογιστεί η ορμή της σφαίρας στις θέσεις Α και Β.
Η ίδια σφαίρα δένεται στο άκρο νήματος μήκους  και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο, κέντρου Ο και ακτίνας R= . Στο ανώτερο σημείο Γ της τροχιάς της, η σφαίρα έχει ταχύτητα υ3=4m/s.
iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα της σφαίρας στη θέση Δ, που το νήμα γίνεται οριζόντιο.
iv) Να βρεθούν:
α) Οι ρυθμοί μεταβολής της ορμής της σφαίρας στις θέσεις Γ και Δ.
β) Η μεταβολή της ορμής μεταξύ των δύο παραπάνω θέσεων.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: