Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

Ο ροοστάτης και η κανονική λειτουργία της συσκευής.

 

Στο κύ­κλω­μα του σχή­μα­τος Ε=12V (r=0), R=3 Ω, ε­νώ η συ­σκευ­ή (που δεν εί­ναι ω­μι­κός κα­τα­να­λω­τής)  έ­χει στοι­χεί­α λει­τουρ­γί­ας (6V,18W). Όταν ο δρο­μέ­ας δ του ρο­ο­στά­τη α­πέ­χει 6cm α­πό το ά­κρο Α η συ­σκευ­ή λει­τουρ­γεί κα­νο­νι­κά.

i)  Να υπολογιστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R, καθώς και η αντίσταση του τμήματος Αδ του ροοστάτη.

ii)  Πό­σο πρέ­πει να α­πέ­χει ο δρο­μέ­ας α­πό το ά­κρο Α, ώ­στε α­φαι­ρώ­ντας την α­ντί­στα­ση R α­πό το κύ­κλω­μα, η συ­σκευ­ή να λει­τουρ­γεί επίσης κα­νο­νι­κά; Πόση ισχύς θα καταναλώνει στην περίπτωση αυτή ο ροοστάτης;Δεν υπάρχουν σχόλια: