Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2008

Βαρυτικές και Ηλεκτρικές δυνάμεις.

.
Έχουμε έναν κρύσταλλο ΝaCl όπου τα ιόντα απέχουν απόσταση r=10-8m.
  1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκεί το ένα ιόν στο άλλο, εξαιτίας:
    ....Α) της βαρυτικής έλξης
    .....Β) της δύναμης Coulomb.
  2. Να συγκρίνετε τα μέτρα των δυνάμεων και να σχολιάστε το αποτέλεσμα.
Δίνονται mNa= 23mp, mCl=35,5mp, mp=1,6·10-27kg, qp= - qe= 1,6·10-19C, G=6,67·10-11Nm2/kg2, K=9·109Nm2/kg2

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: