Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)   Ποια η φορά της κάθετης στο πλαίσιο;
ii)  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
·   Για t=2s το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, με φορά από το Α στο Γ.
·   Η ένταση του μαγνητικού πεδίου τη χρονική στιγμή t=0, είναι  ίση με μηδέν.       
·   Ενώ τη χρονική στιγμή t=1s η ένταση του πεδίου είναι κάθετη στο πλαίσιο με φορά προς τα κάτω, τη χρονική στιγμή t=7s έχει φορά προς τα πάνω.
·   Τη χρονική στιγμή t=5s το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.
·   Από 0-4s η Ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο είναι σταθερή.
iii) Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο τις χρονικές στιγμές: 
α. t=2s.                       β. t=5s.             γ. t=7s.
iv) Να βρεθεί η μέση ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο από 0-4s καθώς και η στιγμιαία τιμή της, τη χρονική στιγμή t=3s.

 .
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: