Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Μαγνητική Ροή και επαγωγή.

Αφήνουμε τον αγωγό KΛ μάζας 1kg, μήκους L=1m και αντίστασης r=1Ω για t=0 να κινηθεί κατακόρυφα, από την οριζόντια θέση ΑΓ, όπως στο σχήμα, όπου R=3Ω και Β=2Τ. Μετά από χρόνο t1 ο αγωγός έχει κατέλθει κατά y=2m και έχει αποκτήσει ταχύτητα υ1=5m/s.
i) Για τη στιγμή t1, να βρεθούν:
 α)  Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το σχηματιζόμενο πλαίσιο ΑΓΚΛ, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής της ροής. Θεωρείστε ότι η κάθετη στο πλαίσιο έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών.
β)   Η επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ.
ii)  Πόση θερμότητα αναπτύχθηκε στο κύκλωμα από 0-t1.
iii)  Υπολογίστε το συνολικό φορτίο που μετακινήθηκε στο κύκλωμα από 0-t1.
Δίνεται:    g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: