Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Δύο πυκνωτές συνδέονται μέσω αντιστάτη.

Στο σχή­μα ο πυ­κνω­τής C1 με χωρητικότητα C1= 4μF έχει φορ­τί­ο 200μC, με θετικό τον Α οπλισμό,  ε­νώ ο C2=2μF εί­ναι α­φόρ­τι­στος. Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός και ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=10Ω.
i)  Να βρεθούν τα δυ­να­μι­κά των ο­πλι­σμών Α, Β, Γ και Δ.
ii) Κάποια στιγμή t=0 κλεί­νου­με τον δια­κό­πτη δ. Αμέσως μετά:
α)  Ποι­α τα δυ­να­μι­κά τώ­ρα των ο­πλι­σμών και για ποιο λόγο ο πρώτος πυκνωτής θα αρχίσει να εκφορτίζεται; Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο "χά­νει" φορ­τί­ο ο πρώτος πυκνωτής.    
β) Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η ενέργεια του πυκνωτή  C1 και με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα πάνω στον αντιστάτη;
iii) Σε μια στιγ­μή t1 ο πυκνωτής C1 έ­χει φορ­τί­ο 160μC. Για τη στιγμή αυτή:
α)  Με ποι­ο ρυθ­μό με­τα­φέ­ρε­ται φορ­τί­ο μέ­σω του αντιστάτη στον δεύτερο πυκνωτή;
β)  Με ποιο ρυθμό τροφοδοτεί το κύκλωμα με ενέργεια ο πρώτος πυκνωτής και με ποιο ρυθμό αυξάνεται η ενέργεια του δεύτερου;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: