Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Ένα σώμα στο άκρο νήματος.


Ένα μικρό σώμα μάζας 0,2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Δένουμε το σώμα με ένα αβαρές οριζόντιο νήμα μήκους L, στο άλλο άκρο του οποίου ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=0,4Ν, τραβώντας το σώμα, τη στιγμή t0=0. Τη χρονική στιγμή t1=4s, παύουμε να τραβάμε το νήμα, το ελεύθερο άκρο του οποίου στερεώνουμε σε σταθερό σημείο Ο του οριζοντίου επιπέδου τη στιγμή t2=5s, σε τέτοια θέση, έτσι ώστε το νήμα να είναι κάθετο στην ταχύτητα του σώματος, όπως στο σχήμα, οπότε το σώμα συνεχίζει να κινείται σε οριζόντια κυκλική τροχιά ακτίνας L. Αν η τάση του νήματος στη διάρκεια της κυκλικής κίνησης είναι δεκαπλάσια της τάσης κατά την ευθύγραμμη κίνηση, να βρεθούν:
i)  Το μέτρο της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της κυκλικής κίνησης.
ii) Το διάστημα που διανύει το σώμα από τη στιγμή tο μέχρι τη χρονική στιγμή t3=8s.
iii) Το μήκος του νήματος.
iv) Το έργο της τάσης του νήματος στα χρονικά διαστήματα:
α) από 0-4s
β) Από 5s-9s
ή
Ένα σώμα στο άκρο νήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: