Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Δυο ακτίνες διασχίζουν ένα πλακίδιο.

Κάθετα σε ένα πλακίδιο πάχους d, προσπίπτουν δύο ακτίνες Α και Β. Οι δείκτες διάθλασης του πλακιδίου για τις ακτίνες Α και Β είναι nΑ=1,5 και nΒ=1,2, ενώ το μήκος κύματος της Α στο κενό είναι λ0=500nm.
i)  Να βρεθεί η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας Α.
ii) Αν η  ισχύς της ακτινοβολίας Α είναι Ρ=0,4W, πόσα φωτόνια προσπίπτουν στο πλακίδιο σε ένα δευτερόλεπτο;
iii) Αν η χρονική διαφορά εξόδου των δύο ακτίνων από το πλακίδιο είναι Δt=2·10-11s να βρεθεί το πάχος του d.
iv) Αν οι δυο παραπάνω ακτίνες πέσουν στο πλακίδιο, σχηματίζοντας γωνία θ με την πάνω πλευρά του, να σχεδιάστε στο σχήμα την πορεία καθεμιάς, μέσα στο πλακίδιο. Στο σχήμα να σημειώσετε τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης και να τις συγκρίνετε.
Δίνονται c0=3·108m/s και η σταθερά του Planck h=6,63·10-34J·s 2/3∙10-35Js.

Δεν υπάρχουν σχόλια: