Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Άλλο ένα σύστημα και η τριβή.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=4kg και πάνω της ένα σώμα Σ μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή t=0, ασκούμε στη σανίδα μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=18Ν, μέχρι τη στιγμή t1=5s, οπότε η δύναμη παύει να ασκείται. Κοιτάζοντας το σύστημα, «βλέπουμε» το σώμα Σ να πλησιάζει το άκρο Α της σανίδας, ενώ ξέρουμε ότι μεταξύ σώματος Σ και σανίδας αναπτύσσονται τριβές.
i) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται α) στη σανίδα,   β) στο σώμα Σ.
ii) Τη στιγμή t1 το σώμα Σ έχει ταχύτητα:
 α) προς τα δεξιά,    β) προς τα αριστερά,     γ) δεν κινείται.
iii) Αφού χαρακτηρίστε τις παραπάνω δυνάμεις ως εσωτερικές ή εξωτερικές, να εξηγείστε αν το σύστημα των σωμάτων σανίδα-σώμα Σ είναι μονωμένο ή όχι, στο χρονικό διάστημα 0-5s;
iv) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του συστήματος τη στιγμή t΄=3s, καθώς και η ορμή του τη στιγμή t1.
v) Τη χρονική στιγμή t2=7s, το σώμα Σ εγκαταλείπει την σανίδα έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1=14m/s.
α) Η τελική αυτή ταχύτητα του σώματος Σ έχει κατεύθυνση, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά;
β) Να υπολογισθεί η τελική ταχύτητα της σανίδας, μετά την απομάκρυνση του σώματος Σ.
γ)  Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και σανίδας είναι μ=0,2 και g=10m/s2, να υπολογιστούν:
γ1) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος τη στιγμή t3=6s.
γ2) Η ταχύτητα κάθε σώματος τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: