Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα


Δυο όμοιες μπάλες εκτοξεύονται οριζόντια από δυο σημεία Α και Β τα οποία βρίσκονται σε ύψη h1 και h2, στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος και στο ίδιο σημείο.
i)  Για τη χρονική στιγμή εκτόξευσης κάθε μπάλας ισχύει:
α) Πρώτα εκτοξεύθηκε η μπάλα στη θέση Α.
β) Πρώτα εκτοξεύθηκε η μπάλα στη θέση Β.
γ) Οι δυο μπάλες εκτοξεύθηκαν ταυτόχρονα.
ii) Αν h2=4h1 οι αρχικές ταχύτητες εκτόξευσης ικανοποιούν τη σχέση:
α) υ1= ½ υ2,   β) υ1= υ2,   γ) υ1=2υ2,   δ) υ1= 4υ2.
iii) Αν dΚ1/dt ο τελικός ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της πρώτης μπάλας και dΚ2/dt ο αντίστοιχος ρυθμός της δεύτερης μπάλας, ισχύει:
α) dΚ1/dt< dΚ2/dt   β)   1/dt = dΚ2/dt     γ) dΚ1/dt > dΚ2/dt  
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: