Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Η κίνηση μιας φορτισμένης σφαίρας

 
Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο έχουν στερεωθεί δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες Α και Β. Μια τρίτη μικρή σφαίρα Γ, μάζας m=0,02kg που φέρει φορτίο q=1μC κινείται ελεύθερα και ευθύγραμμα  όπως στο σχήμα, πάνω στην ευθεία ε, περνώντας από δύο θέσεις Ο και Κ με ταχύτητες μέτρων υ1=4m/s και υ2=6m/s.
i) Ποια πρόταση είναι σωστή:
α) Μόνο η σφαίρα Α είναι φορτισμένη.
β) Μόνο η σφαίρα Β είναι φορτισμένη.
γ) Και οι δυο σφαίρες Α και Β φέρουν φορτία.
δ) Καμιά από τις σφαίρες Α και Β δεν είναι φορτισμένη.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, καθορίζοντας και το είδος του φορτίου που έχει κάθε σφαίρα (αν έχει…).
ii) Να σχεδιάσετε στο σχήμα το διάνυσμα της επιτάχυνσης της σφαίρας Γ στη θέση Ο. Αν το μέτρο της επιτάχυνσης αυτής είναι α1, τότε φτάνοντας στη θέση Κ θα έχει επιτάχυνση μέτρου:
α) α2 < α1,   β) α21,   γ) α2 >α1.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας Γ στις θέσεις Ο και Κ, καθώς και το έργο της δύναμης από το ηλεκτρικό πεδίο, από το Ο στο Κ.
iv) Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού VΟΚ μεταξύ των θέσεων Ο και Κ.
v)  Αν (ΑΟ)=(ΟΚ)=4,5cm, να υπολογιστεί το φορτίο της σφαίρας Α.
Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: