Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Μελέτη και μετατροπές ενός κυκλώματος

 
Στο διπλανό κύκλωμα το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι1 =0,72 Α, ενώ γνωρίζουμε τις τιμές των δύο αντιστάσεων R1=20Ω και R2=80Ω και την Ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε=72V.
i)  Να υπολογιστεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής και η πολική της τάση.
ii)  Στο παραπάνω κύκλωμα, παράλληλα προς τον αντιστάτη R2, συνδέουμε ένα άλλο, με αντίσταση R3=20Ω.
α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να υπολογίσετε την ολική εξωτερική αντίσταση.
β) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου;
γ) Να συνδέσετε στο κύκλωμα ένα ιδανικό βολτόμετρο, το οποίο να μετρά την τάση στα άκρα του αντιστάτη R2. Ποια η ένδειξή του;
iii) Να συνδέσετε δύο σημεία του παραπάνω κυκλώματος με ένα αγωγό χωρίς αντίσταση, έτσι ώστε το αμπερόμετρο να διαρρέεται από μέγιστο ρεύμα. Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα που προκύπτει να βρείτε τις ενδείξεις αμπερομέτρου και βολτομέτρου.
ή
 Μελέτη και μετατροπές ενός κυκλώματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: