Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθετείστε ένα φορτίο!

     

Στην κορυφή Α ενός τετραγώνου πλευράς α, τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q1=q, το οποίο δημιουργεί στο κέντρο Κ του τετραγώνου, ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε1=2.000Ν/C, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα.

i)  Ποιο το πρόσημο του φορτίου q1;

ii) Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του πεδίου στην κορυφή Β του τετραγώνου και να σχεδιάστε το διάνυσμά της πάνω στο σχήμα.

iii) Να τοποθετήσετε ένα δεύτερο σημειακό φορτίο q2=-q σε ένα κατάλληλο σημείο, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η ολική ένταση του πεδίου, στο κέντρο Κ του τετραγώνου.

iv) Σε ποια κορυφή του τετραγώνου πρέπει να τοποθετηθεί το φορτίο q2, ώστε η ένταση του συνολικού πεδίου στο κέντρο Κ, να γίνει παράλληλη στην πλευρά ΑΔ; Ποιο το μέτρο της έντασης αυτής;

Απάντηση:

ή

 Τοποθετείστε ένα φορτίο!

 Τοποθετείστε ένα φορτίο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: