Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Θερμοδυναμική

Με αφορμή μια ερώτηση εξετάσεων…
Μια θερμική μηχανή μπορεί να λειτουργεί με έναν από τους δύο κύκλους (Ι) και (ΙΙ) που περιγράφονται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές.
Κύκλος (Ι): Το αέριο από κατάσταση Α με θερμοκρασία Τ1 θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με Τ2=2Τ1. Μετά θερμαίνεται ισοβαρώς σε κατάσταση Γ όπου Τ3=2Τ2. Με ισόχωρη ψύξη έρχεται σε κατάσταση Δ, από όπου ισοβαρώς επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α.
Κύκλος (ΙΙ): Το αέριο από κατάσταση Α με θερμοκρασία Τ1 θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με Τ2=2Τ1. Μετά θερμαίνεται ισοβαρώς σε κατάσταση Γ όπου Τ3=2Τ2. Με αδιαβατική εκτόνωση έρχεται σε κατάσταση Ε, από όπου ισόθερμα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α. 
α) Να παραστήσετε τις μεταβολές των δύο κύκλων στο ίδιο διάγραμμα, σε άξονες Ρ-V.
β) Να συγκρίνετε τα ολικά έργα που παράγονται σε καθένα από τους δύο αυτούς κύκλους.
γ) Να συγκρίνετε τους συντελεστές απόδοσης της μηχανής για τους δύο αυτούς κύκλους.
δ) Είναι δυνατόν ο συντελεστής απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής να είναι ίσος με 0,75;

Δεν υπάρχουν σχόλια: