Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Θερμικές μηχανές. Θέμα Εξετάσεων.

Μια θερμική μηχανή μπορεί να λειτουργεί με έναν από τους δύο κύκλους (Ι) και (ΙΙ) που περιγράφονται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές.
Κύκλος (Ι): i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0, με διπλασιασμό της θερμοκρασίας από Τ0 σε 2Τ0. ii) Ισόχωρη ψύξη ΒΓ. iii) Ισόθερμη συμπίεση ΓΑ.
Κύκλος (ΙΙ): i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0, με διπλασιασμό της θερμοκρασίας από Τ0 σε 2Τ0. ii) Αδιαβατική εκτόνωση ΒΔ.
iii) Ισόθερμη συμπίεση ΔΑ.

a)Να παραστήσετε τις μεταβολές των δύο κύκλων στο ίδιο διάγραμμα, σε άξονες Ρ-V.

b)Να συγκρίνετε τα ολικά έργα που παράγονται σε καθένα από τους δύο αυτούς κύκλους.

c) Να συγκρίνετε τους συντελεστές απόδοσης της μηχανής για τους δύο αυτούς κύκλους.

d) Είναι δυνατόν ο συντελεστής απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής να είναι ίσος με 0,5;

Γενικές Εξετάσεις 2001

Δεν υπάρχουν σχόλια: