Κυριακή 30 Μαρτίου 2008

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Μετατροπή ενέργειας.

Στο σχή­μα ο α­γω­γός ΑΓ έ­χει μά­ζα 20kg, και μή­κος 1m και ε­κτο­ξεύ­ε­ται για t=0 ορι­ζό­ντια με αρ­χι­κή τα­χύ­τη­τα υ0 =10m/s, κι­νεί­ται δε χω­ρίς τρι­βές. Αν R=2Ω και Β=2Τ να βρε­θούν:
i) Η αρχική έ­ντα­ση του ρεύ­μα­τος που διαρρέει το κύ­κλω­μα.
ii) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση του αγωγού;
iii) Μετά από λίγο τη στιγμή t1 ο αγωγός έχει ταχύτητα 4m/s.
α) Ποια η ηλεκτρική ισχύς την στιγμή αυτή;
β) Με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού την στιγμή t1;
γ) Πόση θερμότητα έχει παραχθεί στον αντιστάτη R από t=0 έως t1;
iv) Πόση συνολικά θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R;

Δεν υπάρχουν σχόλια: