Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Ηλεκτρική ενέργεια-πηγές. Ωριαίο διαγώνισμα.

1)  Η KWh (κιλοβατώρα) είναι μονάδα μέτρησης
α.   ενέργειας
β. ισχύος
γ. έντασης ρεύματος
δ. ηλεκτρικού φορτίου.
2)  Στα άκρα Α,Β της συνδεσμολογίας  του σχήματος εφαρμόζεται  τάση V. Να εξετάσετε σε ποιον αντι στάτη η κατανάλω ση  ισχύος είναι μεγαλύτερη. Να Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3)  Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται παράλληλα και στα άκρα τους συνδέεται μια πηγή ΗΕΔ Ε=4,5V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. Στο κύκλωμα παρεμβάλουμε ένα αμπερόμετρο που μετρά το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και ένα βολτόμετρο που μετρά την πολική τάση της πηγής.
i) Να σχεδιάστε το κύκλωμα
ii)  Η ένδειξη του βολτομέτρου μπορεί να είναι:
α)  5V           β)  4,5V                  γ)  4V
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
4)  Στο διπλανό κύκλωμα  συνδέονται τρεις όμοιοι λαμπτήρες.
i)  Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαμπτήρων.
ii) Αν καεί ο Α λαμπτήρας, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία των άλλων λαμπτήρων;
iii) Αν καεί ο λαμπτήρας Γ, πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων;
5)  Δίνεται το κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν αντιστάτη με αντίσταση R=5Ω, μια συσκευή Σ (που δεν είναι αντιστάτης), ένα ιδανικό βολτόμετρο που δείχνει 10V και ένα αμπερόμετρο που δείχνει 2Α. Η γεννήτρια έχει εσωτερική αντίσταση r=2Ω.
i)  Πόσο θα δείξει το βολτόμετρο αν το αποσυνδέσουμε από τη θέση που βρίσκεται και το συνδέσουμε στα άκρα του αντιστάτη;
ii)  Υπολογίστε την HEΔ της πηγής
iii) Πόση ενέργεια παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρονικό διάστημα 10s;
iv) Να υπολογίστε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή Σ σε χρονικό διάστημα 5h. 
Η απάντηση να  δοθεί σε μονάδες S.Ι. αλλά και σε κιλοβατώρες.
Μονάδες 10+20+(10+5)+(3x5)+(10+10+10+10)=100
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο για επεξεργασία από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: