Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Ένα test.

Σε σημείο Α, σε απόσταση r1=2cm από το ακλόνητο σημειακό φορτίο Q=2μC, αφήνεται ελεύθερο ένα σωματίδιο μάζας m=6∙10-5 kg και φορτίου q1=1μC.

i)  Να βρεθεί η ταχύτητα που θα αποκτήσει αφού μετακινηθεί κατά x=1cm,  ερχόμενο στο σημείο Β.
ii) Αν στην ίδια περιοχή υπήρχε και ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο  με ένταση Ε=1,2∙108V/m, όπως στο σχήμα, να βρεθούν:
a) Η αρχική επιτάχυνση του σωματιδίου, αν αφεθεί να κινηθεί στο σημείο Α.
b)  Την ταχύτητα του σωματιδίου μετά από μετατόπιση κατά y=1cm.
Δίνεται kc=9∙109N∙m2/C2.
Μονάδες 10+4+6=20

Δεν υπάρχουν σχόλια: