Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009

Σύνδεση αντιστάσεων. Ένα Test...

Για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος δίνονται R1=6Ω, R2=4Ω, R3=10Ω και R4=2Ω.
  1. Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.
  2. Αν η τάση στα άκρα της R2 είναι V2=20V:
    i)  Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R3.
    ii) Να βρεθεί η τάση V της ηλεκτρικής πηγής.
Μονάδες                   12+4+4=20

Δεν υπάρχουν σχόλια: