Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Κίνηση αγωγού με σταθερή ταχύτητα σε Ο.Μ.Π.

Ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος 1m και αντίσταση 1Ω και κινείται όπως στο σχήμα.

Αν R=3Ω, Β=2Τ και υπό την επίδραση της σταθερής δύναμης F, ο αγωγός έχει σταθερή ταχύτητα 4m/s, να υπολογιστούν:    
i)   Η ΗΕΔ που αναπτύσσεται στον αγωγό ΑΓ.
ii)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
iii) Η τάση στα άκρα του αγωγού ΑΓ.
iv) Το μέτρο της δύναμης Laplace.
v)   Το μέτρο της δύναμης F.


Δεν υπάρχουν σχόλια: