Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Κίνηση δύο αγωγών σε ΟΜΠ.


Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ μήκους 1m, με μάζες 0,2kg  και 0,1kg και αντιστάσεις 1Ω και 2Ω αντίστοιχα, ηρεμούν σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄και yy΄, πολύ μεγάλου μήκους, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ. Σε μια στιγμή προσδίδουμε στον ΚΛ αρχική ταχύτητα υ0=6m/s, όπως στο σχήμα. Τριβές δεν υπάρχουν.
i)     Ποια η αρχική επιτάχυνση κάθε αγωγού;
ii)   Σε μια στιγμή t1 ο αγωγός ΚΛ έχει ταχύτητα υ2=4m/s. Ποια η ταχύτητα του ΑΓ τη στιγμή αυτή;
iii)  Την παραπάνω χρονική στιγμή, με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του ΚΛ, με ποιο ρυθμό αυξάνεται αντίστοιχα η κινητική ενέργεια του ΑΓ και με ποιο ρυθμό η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική;
iv)  Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί πάνω στους αγωγούς μέχρι να αποκατασταθεί μόνιμη κατάσταση;


Δεν υπάρχουν σχόλια: