Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Κατακόρυφη κίνηση αγωγού σε Ο.Μ.Π.


Ένας ευθύγραμμος αγωγός ΑΓ, μάζας m=50g, μήκους ℓ=1m και αντίστασης r=1Ω, τη χρονική στιγμή t=0, φέρεται σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, χωρίς αντίσταση, όπως στο σχήμα, ενώ πάνω του ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F=1Ν. Οι δύο στύλοι συνδέονται στα πάνω άκρα τους με αντίσταση R=3Ω, ενώ στο χώρο υπάρχει οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ.
i)    Προς τα πού θα κινηθεί ο αγωγός και ποια η αρχική του επιτάχυνση;
ii)   Μετά από λίγο τη χρονική στιγμή t1 ο αγωγός έχει ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s. Να βρεθεί τη στιγμή αυτή η επιτάχυνση του αγωγού και η διαφορά δυναμικού VΑΓ.
iii)  Αμέσως μετά τη στιγμή t1 η δύναμη αυτή καταργείται. Να μελετηθεί η κίνηση του αγωγού για t>t1 και να αποδειχθεί ότι ο αγωγός θα αποκτήσει οριακή ταχύτητα, την οποία και να υπολογίσετε.
iv)  Κάποια στιγμή t2 (πριν την απόκτηση της οριακής ταχύτητας) ο αγωγός έχει ταχύτητα μέτρου υορ/2. Με ποιο ρυθμό η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και ποια η τάση VΑΓ τη στιγμή t2;

Δεν υπάρχουν σχόλια: