Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Αύξηση της Δυναμικής ενέργειας.

.

Σε ση­μεί­ο Ο βρί­σκε­ται α­κί­νη­το η­λε­κτρι­κό φορ­τί­ο Q=+2μC. Ένα δεύ­τε­ρο φορ­τί­ο q1=+1μC βρί­σκε­ται σε ση­μεί­ο Α ό­που ΟΑ= 18cm. Α­σκώ­ντας πά­νω στο q1 με­τα­βλη­τή δύ­να­μη Fεξ, το με­τα­κι­νού­με και το φέρ­νου­με σε ση­μεί­ο Β, που α­πέ­χει 9cm α­πό το Ο.
  1. Πό­σο εί­ναι το έρ­γο της δύ­να­μης του πε­δί­ου κα­τά την πα­ρα­πά­νω με­τα­κί­νη­ση;
  2. Πό­σο εί­ναι α­ντί­στοι­χα το έρ­γο της Fεξ και τι εκ­φρά­ζει, αν η τα­χύ­τη­τα στο ση­μεί­ο Β εί­ναι μη­δέν;
  3. Πό­ση εί­ναι η δυ­να­μι­κή ε­νέρ­γει­α του φορ­τί­ου q1 στην θέ­ση Α και πό­ση στην θέ­ση Β; Πό­ση εί­ναι η με­τα­βο­λή της δυ­να­μι­κής ε­νέρ­γει­ας;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: