Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010

Η Κινητική θεωρία και μια ελεύθερη εκτόνωση.

Ένα κυλινδρικό δοχείο, με τοιχώματα από μονωτικό υλικό, χωρίζεται με ένα διάφραγμα, εμβαδού Α=0,01m2 σε δύο ίσα μέρη Α και Β. Στο Α περιέχεται μια ποσότητα αζώτου, ενώ το Β είναι κενό. Η θερμοκρασία στο μέρος Α είναι ΤΑ=400Κ ενώ το διάφραγμα δέχεται δύναμη F=2.000Ν από το αέριο.
i)  Να βρεθεί η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου εξαιτίας της άτακτης μεταφορικής κίνησής τους.
ii) Να υπολογιστεί ο αριθμός μορίων ανά μονάδα όγκου στο μέρος Α.
iii) Σε μια στιγμή το διάφραγμα αφαιρείται, οπότε το αέριο «γεμίζει» όλο τον όγκο του δοχείου.
α)  Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία δεν άλλαξε. Μπορείτε να ερμηνεύσετε λαμβάνοντας υπόψη την κινητική θεωρία, την παρατήρηση αυτή;
β)  Να υπολογιστεί η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αζώτου.
Δίνονται: R=8,3J/mοℓ∙Κ,  ΝΑ=6∙1023 μόρια/mοℓ, ΜΝ2=28∙10-3kg/mοℓ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: