Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Ένας κύκλος καλύτερος!! και από Carnot…

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα μονοατομικού αερίου η οποία διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΑΒ  είναι ισόθερμη, οι ΒΓ και ΔΑ αδιαβατικέςενώ η ΓΔ πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. Δίνονται pΑ=8∙105Ν/m2, VΑ=10L, VΒ=20L, ΤΑ=800Κ, ΤΓ=400Κ και ΤΔ=300Κ.
i)  Να υπολογίσετε τη θερμότητα που απορροφά η μηχανή από τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας.
ii)  Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής.
iii) Αν από τη κατάσταση Γ το αέριο συμπιεζόταν ισόθερμα μέχρι μια κατάσταση Ε, από όπου αδιαβατικά επέστρεφε στην κατάσταση Α, εκτελώντας δηλαδή τον κύκλο ΑΒΓΕΑ, να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσής της.
Δίνεται ℓn2≈0,7

Δεν υπάρχουν σχόλια: