Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Θέματα Εξετάσεων. Φυσική ΓενικήςΑπό τον συνάδελφο Γιάννη Παπαδάκη τα θέματα των εξετάσεων στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄Τάξης του σχολείου του.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

Οδυσσέας Ελύτης

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η αντίσταση ενός αγωγού κυλινδρικού σχήματος είναι:

α. ανάλογη με το εμβαδό της διατομής του αγωγού.

β. ανεξάρτητη από το υλικό του αγωγού.

γ. αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της ακτίνας της διατομής του αγωγού.

δ. ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία του αγωγού.

Μονάδες 5

2. Φέρνουμε σε επαφή δύο φορτισμένες σφαίρες με φορτία Q1=12μC και Q2= -8μC. Το άθροισμα του φορτίου που θα έχουν οι δύο σφαίρες μετά την επαφή θα είναι:

α. Q=20μC β. Q=4μC γ. Q= -4μC δ. Q=0.

Μονάδες 5

3. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός σωληνοειδούς, που διαρρέεται από ρεύμα Ι:

α. είναι ανάλογη με το μήκος του σωληνοειδούς.

β. εξαρτάται από το εμβαδό της διατομής του.

γ. είναι ανάλογη με την πυκνότητα των σπειρών του.

δ. έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα του πηνίου.

Μονάδες 5

4. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα Σ όσες είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, όσες είναι λανθασμένες.

α. Η παρεμβολή διηλεκτρικού μέσου (εκτός του αέρα) μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή έχει ως αποτέλεσμα τη αύξηση της χωρητικότητάς του.

β. Το φυσικό μέγεθος που ορίζει τον χρόνο που απαιτείται για να επαναληφθεί μία φορά ένα περιοδικό φαινόμενο, ονομάζεται συχνότητα.

γ. Η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόστασή τους.

δ. Η χωρητικότητα C ενός πυκνωτή, εξαρτάται από την τάση V που εφαρμόζουμε στα άκρα του.

ε. Η κιλοβατώρα (KWh) είναι μονάδα μέτρησης της ενέργειας.

Μονάδες 5

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης Β, που αντιστοιχεί σωστά.

Α (Φυσικό Μέγεθος)

B (Τύπος υπολογισμού)

α.

Ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου

1.

Κ|Q|/r2

β.

Ηλεκτρική Ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα σε ένα αντιστάτη (ωμική αντίσταση) ηλεκτρικού κυκλώματος

2.

Q.V/2

γ.

Ηλεκτρική ενέργεια πυκνωτή

3.

V∙I∙t

δ.

Ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται σε μια οποιαδήποτε συσκευή ηλεκτρικού κυκλώματος

4.

P/I

ε.

Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb

5.

V/ℓ

6.

I2∙R∙t

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2Ο

2.1 α. Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου.

Μονάδες 6

β. Τι ονομάζουμε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο και ποια η μορφή των δυναμικών γραμμών του;

Μονάδες 4

2.2 α. Να γράψετε τον τύπο υπολογισμού της πολικής τάσης Vπ (της τάσης στα άκρα μιας πηγής) στην περίπτωση κλειστού κυκλώματος που περιλαμβάνει πηγή (με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r) και αντιστάτη με ωμική αντίσταση R.

Μονάδες 4

β. Στο διάγραμμα του σχήματος παρουσιάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής. Με τη βοήθεια του διαγράμματος να βρείτε:

(Ι) την ΗΕΔ της πηγής.

(ΙΙ) την πολική τάση όταν η ένταση του ρεύματος είναι 2Α, και

(ΙΙΙ) την εσωτερική αντίσταση της πηγής.

Μονάδες 6

2.3 Τι είναι η δύναμη Laplace και από ποια μεγέθη εξαρτάται; (ορισμός, τύπος). Πώς βρίσκουμε την κατεύθυνσή της (διεύθυνση και φορά).

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3Ο

Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισμούς με εμβαδό S=0,2 m2 ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι l=4mm. Να υπολογίσετε:

α. τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

Μονάδες 6

β. το φορτίο που αποκτά ο πυκνωτής, αν φορτιστεί με τάση 200V.

Μονάδες 6

γ. την ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή.

Μονάδες 6

δ. τη χωρητικότητα του πυκνωτή, αν μεταξύ των οπλισμών του παρεμβάλουμε διηλεκτρικό σταθεράς 4.

Μονάδες 7

Δίνεται η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού εο=8,85 10-12C2/Nm2.

ΘΕΜΑ 4Ο

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r=5Ω, ενώ το αμπερόμετρο είναι ιδανικό (έχει δηλαδή μηδενική αντίσταση). Αν R1=100Ω και R2=25Ω και η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 1A.

Να υπολογίσετε:

α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις R1, R2 και την πηγή.

Μονάδες 6

β. την ΗΕΔ Ε της πηγής.

Μονάδες 6

γ. το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής.

Μονάδες 6

δ. Το ποσοστό της ενέργειας που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα.

Μονάδες 7

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: