Κυριακή 4 Μαΐου 2008

Συντηρητικές δυνάμεις.


Στο κέντρο του κύκλου Ο υπάρχει ακίνητο ένα σημειακό φορτίο +Q, ενώ στο σημείο Α ένα άλλο σημειακό φορτίο +q1.

1) Να σχεδιάστε τη δύναμη F που δέχεται το φορτίο q1. Από ποια εξίσωση υπολογίζουμε το μέτρο της;
2)  Το φορτίο μεταφέρεται κατά μήκος του τόξου ΑΒ, μέχρι τη θέση Β. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F.
3)  Αν το φορτίο πήγαινε από το Α στο Β μέσα από την διαδρομή ΑΓΔΒ, τότε:
i)  Το έργο από το Α στο Γ υπολογίζεται από τη σχέση WΑΓ= - F·(ΑΓ)
ii) Το έργο από το Α στο Γ είναι αρνητικό.
iii) Ισχύει WΑΓ= - WΔΒ.
iv) WΑΓΔΒ= 0
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.
4)  Αν το φορτίο πήγαινε από το Α στο Β μέσω της διαδρομής ΑΜΒ πόσο θα ήταν το έργο της δύναμης F;
5)  Πώς ονομάζεται μια δύναμη με την παραπάνω συμπεριφορά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: