Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

1oς Θερμοδυναμικός Νόμος. Ερωτήσεις.

1) Στην εξίσωση Q = ΔU + W, όταν ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εφαρμόζεται σε μια αντιστρεπτή μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου, το μέγεθος που δεν εξαρτάται από τη διαδρομή είναι

.....i) η θερμότητα Q .

.....ii) το έργο W.

.....iii) η διαφορά QW.

.....iv) όλα τα παραπάνω.

2) Όταν σε ένα ιδανικό αέριο προσφέρεται θερμότητα, αλλά το έργο του αερίου είναι μηδέν, τότε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι λανθασμένη;

.....i) η θερμοκρασία του αερίου θα αυξηθεί.

.....ii) ο όγκος του αερίου θα αυξηθεί.

.....iii) η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου θα αυξηθεί.

.....iv) η εσωτερική ενέργεια του αερίου θα αυξηθεί.

3) Κατά την ισόθερμη αντιστρεπτή συμπίεση ενός ιδανικού αερίου

.....i) η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται.

.....ii) η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.

.....iii) η πίεση του αερίου αυξάνεται.

.....iv) η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου αυξάνεται.

4) Δίνεται η μεταβολή του σχήματος, που η μεταβολή ΒΓ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία. Να συμπληρώσετε τα κενά:

i) Η μεταβολή ΑΒ ονομάζεται ...............................................

ii) Η μεταβολή ΒΓ ονομάζεται ...............................................

iii) Η μεταβολή ΓΑ ονομάζεται ...............................................

iv) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

a) Στη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου.

b) Κατά τη διάρκεια της ΒΓ το αέριο αποβάλλει θερμότητα στο περιβάλλον.

c) Η εσωτερική ενέργεια του αερίου μειώνεται κατά τη διάρκεια της ΓΑ.

d) Το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου χωρίου ΑΒΓ είναι ίσο αριθμητικά με τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.

e) Το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου χωρίου ΑΒΓ είναι ίσο αριθμητικά με το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο από το περιβάλλον.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: