Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008

Μέση ταχύτητα αντίδρασης.

.

Σε δο­χεί­ο  βά­ζου­με δύ­ο α­έ­ρια Α και Β τα ο­ποί­α α­ντι­δρούν και δί­νουν  α­έ­ριο Γ, σύμ­φω­να με την α­ντί­δρα­ση:

Α+ 2Β → Γ.

 Στον πί­να­κα που α­κο­λου­θεί φαί­νο­νται οι συ­γκε­ντρώ­σεις των α­ε­ρί­ων σε mol/L.


  1. Να συ­μπλη­ρω­θεί ο πί­να­κας.      
  2. Να γί­νουν οι γρα­φι­κές πα­ρα­στά­σεις των συ­γκε­ντρώ­σε­ων των σω­μά­των Α, Β, Γ σε συ­νάρ­τη­ση με τον χρό­νο.
  3. Να βρε­θεί η μέ­ση τα­χύ­τη­τα της α­ντί­δρα­σης στα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα: 0-2s, 2s-4s, 4s-6s, 6s-8s. Μπο­ρεί­τε να ερ­μη­νεύ­σε­τε τις τι­μές που προ­κύ­πτουν;

. 

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: