Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Κανόνες Kirchhoff.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο κύκλωμα του σχήματος είναι σωστές:
i)  Ι1 > Ι2.   
ii)  VΑ=VΒ.          
iii) VΑΖ= VΒΓ+VΓΔ.    
iv)  VΒΓ+VΓΔ+VΔΖ+VΖΑ+VΑΒ=0
v)  VΓ > VΔ.       
.    Δεν υπάρχουν σχόλια: