Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008

Κινητήρας

Στο κύκλωμα του σχήματος, οι ενδείξεις των ιδανικών οργάνων είναι Ι=5Α και V=20V, ενώ ο κινητήρας έχει εσωτερική αντίσταση r=2Ω.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

 1. Η ισχύς που δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στον κινητήρα Κ είναι 100V.
 2. Η ισχύς που παρέχεται στον κινητήρα είναι Ρ=Ι2·r = 50W.
 3. Η ισχύς που μετατρέπεται σε θερμότητα στην εσωτερική αντίσταση του κινητήρα είναι: 
  i)  ΡQ=Ι2·r= 50W, ii) ΡQ=V·I= 100W, iii) ΡQ= V2/r= 200W
 4. Να υπολογίσετε την Μηχανική ενέργεια που παράγει ο κινητήρας.

Απάντηση:

.

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008

Μαγνήτης...

Δείτε πώς μπορεί να γίνει κάποιος μαγνήτης, από YouTubeΕπαγωγή

Ένα πείραμα επαγωγής, λειτουργία Μετασχηματιστή, από YouTube, VideoΗλεκτρικό ρεύμα

Ένα πείραμα τι συμβαίνει σε χαμηλή θερμοκρασία, από το YouTube:
Δείτε επίσης σε Video από YouTube τι συμβαίνει όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα .....
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008

Συνεχές ρεύμα. Πυκνωτής.

.
Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=5Ω, R2=3Ω, C=5μF, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=50V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω και ο διακόπτης δ είναι κλειστός.

 1. Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και πόσο φορτίο είναι αποθηκευμένο στον πυκνωτή;
 2. Σε μια στιγμή ανοίγουμε τον διακόπτη. Πόση θερμότητα θα παραχθεί στη συνέχεια πάνω στον αντιστάτη R1;
 3. Αν ο πυκνωτής είχε συνδεθεί στα άκρα των αντιστατών R1,R2, όπως στο παρακάτω σχήμα, πόση θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη R1 μετά το άνοιγμα του διακόπτη δ;

Απάντηση:

.

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2008

Χημική Ισορροπία

.
Σε ένα δοχείο που κλείνεται με έμβολο βάζουμε ορισμένη ποσότητα αερίου Α, το οποίο διασπάται μερικά σε αέριο Β και αποκαθίσταται η ισορροπία:
Β.
Στο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου τη χρονική στιγμή t1 μεταβάλλαμε τον όγκο του δοχείου.

 1. Αυξήσαμε ή μειώσαμε τον όγκο του δοχείου τη στιγμή t1;
 2. Ποια η συγκέντρωση του Β πριν την μεταβολή του όγκου του δοχείου;
 3. Να σχεδιάστε το διάγραμμα της συγκέντρωσης του Β σε συνάρτηση με το χρόνο ποιοτικά, χωρίς να προβείτε σε αναλυτικούς υπολογισμούς.
Απάντηση
.

Χημική Κινητική

.
Σε δοχείο σταθερού όγκου V=10L περιέχεται η ουσία Α η οποία αντιδρά σύμφωνα με την απλή αντίδραση:
Α →2Β(g)
Στο διάγραμμα δίνεται η συγκέντρωση του Β σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α) Η ταχύτητα της αντίδρασης:
α) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
β) μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
γ) Παραμένει σταθερή.
Β) Πόση είναι η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1=120s;
Γ) Να σχεδιάσατε το διάγραμμα της ταχύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δ) Η ουσία Α είναι: α) Στερεό, β) Αέριο.
Ε) Πόσα mοl της ουσίας Α περιέχονται αρχικά στο δοχείο;

Απάντηση

Θερμικές μηχανές. Θέμα Εξετάσεων.

Μια θερμική μηχανή μπορεί να λειτουργεί με έναν από τους δύο κύκλους (Ι) και (ΙΙ) που περιγράφονται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές.
Κύκλος (Ι): i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0, με διπλασιασμό της θερμοκρασίας από Τ0 σε 2Τ0. ii) Ισόχωρη ψύξη ΒΓ. iii) Ισόθερμη συμπίεση ΓΑ.
Κύκλος (ΙΙ): i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0, με διπλασιασμό της θερμοκρασίας από Τ0 σε 2Τ0. ii) Αδιαβατική εκτόνωση ΒΔ.
iii) Ισόθερμη συμπίεση ΔΑ.

a)Να παραστήσετε τις μεταβολές των δύο κύκλων στο ίδιο διάγραμμα, σε άξονες Ρ-V.

b)Να συγκρίνετε τα ολικά έργα που παράγονται σε καθένα από τους δύο αυτούς κύκλους.

c) Να συγκρίνετε τους συντελεστές απόδοσης της μηχανής για τους δύο αυτούς κύκλους.

d) Είναι δυνατόν ο συντελεστής απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής να είναι ίσος με 0,5;

Γενικές Εξετάσεις 2001

Θερμοδυναμική

Με αφορμή μια ερώτηση εξετάσεων…
Μια θερμική μηχανή μπορεί να λειτουργεί με έναν από τους δύο κύκλους (Ι) και (ΙΙ) που περιγράφονται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές.
Κύκλος (Ι): Το αέριο από κατάσταση Α με θερμοκρασία Τ1 θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με Τ2=2Τ1. Μετά θερμαίνεται ισοβαρώς σε κατάσταση Γ όπου Τ3=2Τ2. Με ισόχωρη ψύξη έρχεται σε κατάσταση Δ, από όπου ισοβαρώς επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α.
Κύκλος (ΙΙ): Το αέριο από κατάσταση Α με θερμοκρασία Τ1 θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με Τ2=2Τ1. Μετά θερμαίνεται ισοβαρώς σε κατάσταση Γ όπου Τ3=2Τ2. Με αδιαβατική εκτόνωση έρχεται σε κατάσταση Ε, από όπου ισόθερμα επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α. 
α) Να παραστήσετε τις μεταβολές των δύο κύκλων στο ίδιο διάγραμμα, σε άξονες Ρ-V.
β) Να συγκρίνετε τα ολικά έργα που παράγονται σε καθένα από τους δύο αυτούς κύκλους.
γ) Να συγκρίνετε τους συντελεστές απόδοσης της μηχανής για τους δύο αυτούς κύκλους.
δ) Είναι δυνατόν ο συντελεστής απόδοσης αυτής της θερμικής μηχανής να είναι ίσος με 0,75;