Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Αυτεπαγωγή σε παράλληλη σύνδεση.


Ο διακόπτης στο διπλανό κύκλωμα, όπου R1=R2=R, είναι ανοικτός, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ ίση με Ε με αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ.
i)  Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι
α) Ιο=0,       β) Ιο=Ε/2R,     γ) Ιο=Ε/R
ii)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή, η οποία θα εμφανιστεί στο πηνίο με το κλείσιμο του διακόπτη είναι ίση με:
α) Εαυτ=0,    β) Εαυτ= ½ Ε , γ) Εαυτ=Ε.
iii)  Η ένδειξη του αμπερομέτρου σταθεροποιείται στην τιμή:
α)  Ι=Ε/R,      β) Ι=2Ε/R,      γ) Ι=Ε/2R
ή

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Κινούμενος αγωγός σε συνδυασμό με πηγή.

Η διάταξη του σχήματος είναι οριζόντια και βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ. Δίνονται Ε=4V,r=2Ω, R1=R2=2Ω, οι υπόλοιποι αγωγοί δεν έχουν αντίσταση, ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος ℓ=0,5m. Σε μια στιγμή, με το διακόπτη ανοικτό, ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=1,5 Ν στον αγωγό ΑΓ, όπως στο σχήμα, οπότε αρχίζει να κινείται οριζόντια, χωρίς τριβές με τους αγωγούς xx΄και yy΄. Τη στιγμή που η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ γίνεται ίση με υ=8m/s κλείνουμε το διακόπτη δ.
Να βρεθούν:
 α) Η ισχύς της πηγής και    
 β) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού ΑΓ,
  Στις εξής δύο περιπτώσεις:
 i) Ελάχιστα πριν το κλείσιμο του διακόπτη.
 ii) Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.

ή