Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Σχετικά με την ένταση ηλεκτρικού πεδίου


Στο σημείο Α, στο άκρο μιας ακτίνας ημικυκλίου με R=10cm, τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q1=0,1 μC.
i)  Να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί, στο κέντρο Ο του ημικυκλίου και να υπολογίσετε το μέτρο της.
ii)  Να βρεθεί το σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q2, το οποίο αν τοποθετήσουμε στη συνέχεια στο σημείο Β, θα έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Ο.
iii) Το σημείο Γ του ημικυκλίου, απέχει 10cm από το Α. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Γ, που οφείλεται στα φορτία q1 και q2.
Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2.

ή