Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
1.  Να σχεδιάστε στα παρακάτω σχήματα τη  δύναμη που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο.


Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο με φορτίο q=-1nC και μάζα m=10-10kg, κινείται παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου του σχήματος, παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές και σε μια στιγμή (t0=0)  περνάει από το σημείο Α με ταχύτητα υ0=40m/s.
Μετά από χρόνο 0,8ms το σωματίδιο περνά από το σημείο Β με ταχύτητα 120m/s.
Δίνεται ότι η απόσταση των δύο πλακών είναι ίση με d=0,1m, το σημείο Α απέχει 0,8cm από την αριστερή πλάκα Δ,  ενώ το βάρος του σωματιδίου θεωρείται αμελητέο.
i)  Υπολογίστε τη δύναμη που δέχεται το σωματίδιο από το πεδίο και την απόσταση (ΑΒ).
ii)  Να βρεθεί η τάση V καθώς και η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου στις θέσεις Α και Β.
iii) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου μεταξύ των δύο παραπάνω θέσεων και να τη συγκρίνετε με τις τιμές της δυναμικής ενέργειας του ii) ερωτήματος.

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Διαφορά δυναμικού σε αγωγό σύνδεσης.

Ας δούμε δυο απορίες που μου τέθηκαν με mail.
Έστω το παρακάτω κύκλωμα.
Ερώτηση 1η:
  Ξέρουμε ότι, για να διαρρέεται από ρεύμα ένας αγωγός, θα πρέπει να υπάρχει διαφορά δυναμικού στα άκρα του. Πόση είναι όμως η διαφορά δυναμικού, μεταξύ των σημείων Α και Β του παραπάνω κυκλώματος; Δεν είναι μηδέν; Τότε πώς το παραπάνω τμήμα διαρρέεται από ρεύμα;
Δείτε την συνέχεια από εδώ.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι ενός δωματίου, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τάση V=220V. Στο σπίτι αυτό έχει συνδεθεί μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,8kW, ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 2,5kW και ένα πολύφωτο με 6 λαμπτήρες των 100W.
i)    Να σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού, στο οποίο να συμπεριλάβετε:
Διακόπτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λάμπες θα πρέπει να μπορούν να ανάβουν ανά τρεις, αλλά και ασφάλειες για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Να τοποθετήσετε επίσης μια γενική ασφάλεια και έναν γενικό διακόπτη, για να μπορείτε να φεύγετε «κλείνοντας» το ρεύμα.
ii)  Αν στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε ασφάλειες των 2 Α, 4 Α,  10 Α, 15 Α, 20 Α, 25 Α και 30 Α, τι ασφάλειες θα αγοράζατε για την εγκατάσταση;
iii) Πηγαίνοντας να αγοράσετε καλώδια (αγωγούς σύνδεσης), ο καταστηματάρχης σας ρωτά τι είδους καλώδιο θέλετε; Τι νόημα έχει μια τέτοια ερώτηση; Έχει νομίζετε σημασία αν πάρετε χονδρά ή λεπτά σύρματα; Λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο χονδρό είναι το καλώδιο, τόσο ακριβότερο είναι.

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Ένα test.

Σε σημείο Α, σε απόσταση r1=2cm από το ακλόνητο σημειακό φορτίο Q=2μC, αφήνεται ελεύθερο ένα σωματίδιο μάζας m=6∙10-5 kg και φορτίου q1=1μC.

i)  Να βρεθεί η ταχύτητα που θα αποκτήσει αφού μετακινηθεί κατά x=1cm,  ερχόμενο στο σημείο Β.
ii) Αν στην ίδια περιοχή υπήρχε και ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο  με ένταση Ε=1,2∙108V/m, όπως στο σχήμα, να βρεθούν:
a) Η αρχική επιτάχυνση του σωματιδίου, αν αφεθεί να κινηθεί στο σημείο Α.
b)  Την ταχύτητα του σωματιδίου μετά από μετατόπιση κατά y=1cm.
Δίνεται kc=9∙109N∙m2/C2.
Μονάδες 10+4+6=20

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό φορτίο Q= 2μC.    
 
            Η δυναμική του ενέργεια είναι:  
α)  θετική           β) Αρνητική             γ) μηδέν                 δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε.
            Το δυναμικό στο σημείο Α, δίνεται από τη σχέση:

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.