Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ενέργεια για την απομάκρυνση οπλισμών πυκνωτή, με τη πηγή συνδεδεμένη.

Σαν συνέχεια της ανάρτησης ενέργεια για την απομάκρυνση των οπλισμών πυκνωτή, ας δούμε το ίδιο ερώτημα με συνδεδεμένη τη πηγή.

Ένας πυκνωτής με χωρητικότητα 2μF φορτίζεται με φορτίο 0,4mC. Η απόσταση των οπλισμών του είναι 0,1mm. Θέλουμε να απομακρύνουμε τους οπλι­σμούς ώστε η απόσταση μεταξύ τους να γίνει 0,2mm χωρίς να  αποσυνδέουμε τη πηγή.
Να υπολογίστε το έργο της Fεξ για την παραπάνω περίπτωση.
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Σαν το πείραμα το Rutherford…

Στις αρχές του 20ου αιώνα (1911), ο Rutherford εκτόξευσε σωμάτια α (πυρήνες Ηλίου) σε λεπτά φύλλου Χρυσού, προσπαθώντας να μελετήσει τη δομή του ατόμου. Διαπίστωσε ότι κάποια σωμάτια επέστρεψαν, λες και κτύπησαν σε κάτι  συμπαγές, όπως ας πούμε επιστρέφει μια μπάλα την οποία ρίχνουμε σε έναν τοίχο, ενώ τα περισσότερα εξετράπησαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το θετικό φορτίο του ατόμου, βρίσκεται συγκεντρωμένο σε μια περιοχή που ονομάζουμε πυρήνα του ατόμου…
Ας μελετήσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, όπου απλά θα αλλάξουμε τα αριθμητικά δεδομένα, ώστε να διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς μας.
……………………………………………………………………
Μια μικρή σφαίρα Σ με μάζα 2g και φορτίο q1=0,8μC εκτοξεύεται από μεγάλη απόσταση προς μια άλλη ακλόνητη φορτισμένη σφαίρα Σ1 με φορτίο Q=3μC, με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s.
i)          Υπολογίστε την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσει.
ii) Εξαιτίας μιας μικρής απόκλισης της αρχικής ταχύτητας, η σφαίρα Σ εκτρέπεται από την ευθύγραμμη πορεία της, με αποτέλεσμα η ελάχιστη ταχύτητά της να γίνει ίση με 6,63m/s, ενώ η τροχιά της έχει τη μορφή του παρακάτω σχήματος.
α)  Να δικαιολογήσετε την πρόταση: « Η σφαίρα Σ έχει την ελάχιστη απόστασή της από την ακίνητη σφαίρα, τη στιγμή που έχει και ελάχιστη ταχύτητα».
β)  Να υπολογίσετε την ελάχιστη απόσταση r μεταξύ των σφαιρών.
γ)  Να σχεδιάστε πάνω στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται η σφαίρα Σ, στη θέση της ελάχιστης απόστασης r. Ποια η γωνία μεταξύ δύναμης και ταχύτητας;
δ)  Να βρεθεί η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς στη θέση Α. (Λέγοντας ακτίνα καμπυλότητας εννοούμε την ακτίνα ενός κύκλου, ο οποίος μπορεί να προσεγγίσει με μεγάλη ακρίβεια την τροχιά γύρω από το σημείο Α).

Απάντηση:

ή

Σαν το πείραμα το Rutherford…


Δοκιμάστε και ένα αρχείο i.p.

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

Ηλεκτρική πηγή και ηλεκτρικός καταναλωτής.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνεται ότι R=8Ω, V=30V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 5Α.
i)  Να βρεθεί η τάση VΒΓ. Ένα φορτίο q=1C μετακινείται από το σημείο Β στο σημείο Γ. Κερδίζει ή χάνει ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση;
ii)  Εφαρμόστε το 2ο νόμο του Kirchhoff στο κύκλωμα για να υπολογίστε την τάση VΑΒ. Κερδίζει ή χάνει ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση;
iii) Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο αδιαφανές κιβώτιο Κ, ένα μοτέρ ή μια μπαταρία;

Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου και ισορροπία.

Οι οπλισμοί του επίπεδου πυκνωτή του σχήματος απέχουν ℓ=1cm ενώ V=100V.
i)    Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο εσωτερικό του πυκνωτή, καθώς και το δυναμικό στο σημείο Α, το οποίο απέχει κατά x, από τον αρνητικό οπλισμό του πυκνωτή.
ii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση του δυναμικού σε συνάρτηση του x, κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής. Πώς από το διάγραμμα αυτό υπολογίζεται η ένταση του πεδίου;
iii) Κατά μήκος μιας ευθείας ε το δυναμικό ενός ηλεκτρικού πεδίου μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.         
α. Τι εκφράζει η κλίση της καμπύλης αυτής;
β. Ένα θετικό φορτίο q τοποθετείται διαδοχικά στα σημεία Α, Β και Γ. Σε ποια θέση έχει την μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια και σε ποια την μικρότερη;        
γ.  Αν το παραπάνω φορτίο αφεθεί στο σημείο Β, θα κινηθεί προς το Α ή προς το σημείο Γ;
δ. Σε ποια σημεία το φορτίο μπορεί να ισορροπεί; Διακρίνετε κάποια διαφορά στην ισορροπία του φορτίου; 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ σωματιδίων.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α εκτοξεύεται από μεγάλη απόσταση προς ένα άλλο όμοιο σωματίδιο Β, το οποίο συγκρατείται ακίνητο.
Η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσει το σωματίδιο Α το Β είναι r1=1cm.
Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σωματιδίων, αν το Β ήταν ελεύθερο να κινηθεί.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010

Δυναμικά και ηλεκτρική ενέργεια.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται V=60V, R1=4Ω, R2=5Ω, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5Α.
i)   Να βρεθεί η τάση στα άκρα του αντιστάτη R1 και το δυναμικό του σημείου Μ.
ii)  Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2;
iii)  Να βρεθεί η ισχύς του ρεύματος που διαρρέει τον καταναλωτή Κ.
iv)  Ένα φορτίο q=1C μετακινείται στο κύκλωμα, Να βρεθεί η δυναμική του ενέργεια στις θέσεις Γ, Β και Μ.
v)  Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. Με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα πάνω στον αντιστάτη R2;

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Θερμικές μηχανές. Ένα άλλο Test

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα μονοατομικού αερίου το οποίο διαγράφει την παρακάτω κυκλική μεταβολή:
α) Από την κατάσταση Α με όγκο 10L και πίεση 4∙105Ν/m2, θερμαίνεται ισόχωρα ερχόμενο σε κατάσταση Β με πίεση 10∙105Ν/m2.
β) Με ισόθερμη εκτόνωση έρχεται σε κατάσταση Γ με όγκο 20L.
γ)  Εκτονώνεται αδιαβατικά μέχρι κατάσταση Δ, αποκτώντας την αρχική του θερμοκρασία.
δ)  Με ισόθερμη συμπίεση επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α.
i)   Να σχεδιάστε ένα ποιοτικό διάγραμμα p-V που να παριστά την παραπάνω κυκλική μεταβολή.
ii)   Να υπολογίστε την απορροφούμενη θερμότητα κατά την ισόχωρη θέρμανση.
iii)  Πόσο έργο παράγει το αέριο κατά την ισόθερμη και πόσο κατά την αδιαβατική εκτόνωση;
iv)  Αν ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής είναι ίσος με 0,48, να υπολογιστεί η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο κατά την ισόθερμη συμπίεση.
v)  Αν κατά την ισόθερμη συμπίεση το αέριο μόλις έφτανε σε κατάλληλη κατάσταση Ε, συμπιεζόταν αδιαβατικά ερχόμενο στην κατάσταση Β, οπότε ο κύκλος ήταν ο ΒΓΔΕΒ, ποιος θα ήταν ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής;
Δίνεται ℓn2≈0,7
Μονάδες 4+3+4+5+4=20

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Σύνδεση αντιστατών. Ένα test.

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, για το οποίο δίνεται ότι R1=2Ω, R2=3Ω, R3=4Ω, η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι ίση με 4Α και του βολτομέτρου 14V.  Αν τα όργανα είναι ιδανικά, ζητούνται:
i)       Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες.
ii)     Η αντίσταση R4 καθώς και η συνολική αντίσταση.
iii)    Η τάση V της πηγής.

Δείτε όλο το test από εδώ.

ή

Σύνδεση αντιστατών. Ένα test.

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Ένας κύκλος καλύτερος!! και από Carnot…

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα μονοατομικού αερίου η οποία διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΑΒ  είναι ισόθερμη, οι ΒΓ και ΔΑ αδιαβατικέςενώ η ΓΔ πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. Δίνονται pΑ=8∙105Ν/m2, VΑ=10L, VΒ=20L, ΤΑ=800Κ, ΤΓ=400Κ και ΤΔ=300Κ.
i)  Να υπολογίσετε τη θερμότητα που απορροφά η μηχανή από τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας.
ii)  Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής.
iii) Αν από τη κατάσταση Γ το αέριο συμπιεζόταν ισόθερμα μέχρι μια κατάσταση Ε, από όπου αδιαβατικά επέστρεφε στην κατάσταση Α, εκτελώντας δηλαδή τον κύκλο ΑΒΓΕΑ, να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσής της.
Δίνεται ℓn2≈0,7

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

Αντίσταση αγωγού και ένταση ρεύματος.

Στο κύκλωμα (α) το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5 Α. Με δεδομένο ότι οι αγωγοί σύνδεσης δεν παρουσιάζουν αντίσταση (αντίσταση παρουσιάζει μόνο ο ομογενής κυλινδρικός αγωγός ΑΒ), να βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου στα κυκλώματα (β) και (γ), αν το σημείο Μ είναι το μέσον του ΑΒ.

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Κύκλος Carnot. Φύλλο εργασίας.

Δίνεται ο κύκλος  Carnοt του σχήματος, όπου VΑ=10L, VΒ=20L, ΤΑ1=500Κ, ΤΓ= Τ2=300Κ, ΡΑ=105 Ν/m2 και Cv=3R/2.
Η μεταβολή ΑΒ ονομάζεται ...................................... Κατά τη διάρκειά της το αέριο ......................... θερμότητα και ........................... έργο. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου είναι ίση με ......................
Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.