Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Η μετατόπιση στην οριζόντια βολή

Από το σημείο Ο, το οποίο βρίσκεται σε κάποιο ύψος από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υο, τη στιγμή t0=0, μια μπάλα μάζας 0,5kg.  Την χρονική στιγμή t1=2s, η μπάλα περνά από το σημείο Α, έχοντας μετατοπισθεί κατά 25m.
i)   Να βρεθεί η μεταβολή της ταχύτητας και η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μπάλας στο διάστημα 0-t1.
ii) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της μπάλας στη θέση Α.
iii) Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της μετατόπισης τη στιγμή t1, με την οριζόντια διεύθυνση και να συγκριθεί με την αντίστοιχη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας της μπάλας στη θέση Α.
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
ή