Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

Η ορμή σε ένα μονωμένο σύστημα


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=m και m2=2m δεμένες στα άκρα νήματος, συγκρατώντας συμπιεσμένο μεταξύ τους ένα αβαρές ελατήριο, όπως στο πάνω σχήμα. Σε μια στιγμή t0=0 κόβουμε το νήμα και το ελατήριο αρχίζει να αποσυμπιέζεται ασκώντας αντίθετες δυνάμεις στα σώματα, με αποτέλεσμα τη στιγμή t1 τα σώματα να έχουν ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2, όπως φαίνεται στο 2ο σχήμα.
i)  Για το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος Α (Δp1/Δt)  σε σχέση με τον αντίστοιχο για το σώμα Β (Δp2/Δt), τη στιγμή t1,  ισχύει:
α) |Δp1/Δt|= ½|Δp2/Δt|      β) |Δp1/Δt|= |Δp2/Δt|          γ) |Δp1/Δt|= 2 |Δp2/Δt|      
ii) Για τα μέτρα των αντίστοιχων ταχυτήτων ισχύει:
α) υ1= ½ υ2,   β)  υ1=  υ2,   γ) υ1= 2 υ2.
iii) Για τα έργα των δυνάμεων από t0 έως τη στιγμή t1 ισχύει:
α) W1= ½ W2,   β)   W1= W2,   γ) W1= 2 W2.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή