Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ. Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κεφάλαιο 1ο: Διαμοριακές δυνάμεις – Καταστάσεις της ύλης – Προσθετικές ιδιότητες εκτός της παραγράφου 1.2 (Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων) (Σελίδες 17 έως 29).

Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία εκτός: α) Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης και ενθαλπία δεσμού της παραγράφου

2.1 (Σελίδες 57, 58).

Κεφάλαιο 3ο: Χημική κινητική.

Κεφάλαιο 4ο: Χημική ισορροπία.

Κεφάλαιο 5ο: Οξειδοαναγωγή – Ηλεκτρόλυση.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης.

Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν.

Δράση καταλυτών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας.

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Κεφάλαιο 1ο: Γενικό μέρος οργανικής χημείας εκτός της παραγράφου 1.5 (Ανάλυση των οργανικών ενώσεων) (Σελίδες 16 έως 20).

Κεφάλαιο 2ο: Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες

εκτός από τις γενικές παρασκευές αλκανίων (Σελίδες 40 έως 41) και την παρασκευή του ακετυλενίου με υδρόλυση του ανθρακασβεστίου (Σελίδα 54).

Κεφάλαιο 3ο: Αλκοόλες – Φαινόλες.

Κεφάλαιο 4ο: Καρβοξυλικά οξέα.

Κεφάλαιο 5ο: Βιομόρια και άλλα μόρια.

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης.

Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών.

Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων.

Ανίχνευση υδατανθράκων.

Παρασκευή Nylon 6,10.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (δ.ω.)

1η δ.ω.: Εισαγωγή στην οργανική χημεία. Σημασία της οργανικής χημείας. Γιατί ο άνθρακας ξεχωρίζει. Σελ. 3 - 5.

2η δ.ω.: Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές. Με βάση το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Με βάση τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα μεταξύ τους (διάταξη ανθρακικής αλυσίδας). Σελ. 5 - 7.

3η δ.ω.: Ταξινόμηση με βάση τη χαρακτηριστική ομάδα που βρίσκεται στο μόριο της ένωσης. Σελ. 7 - 8.

4η δ.ω.: Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων με βάση τις ομόλογες σειρές. Σελ. 8 - 9.

5η δ.ω.: Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων. Ενώσεις με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα. Σελ. 9 - 12.

6η δ.ω.: Ενώσεις με διακλαδισμένη αλυσίδα. Σελ. 12 - 13.

7η δ.ω.: Ισομέρεια. Σελ. 13 - 16.

8η δ.ω.: Εφαρμογές ονοματολογίας και ισομέρειας.

9η δ.ω.: Καύσιμα – καύση. Πετρέλαιο. Σχηματισμός πετρελαίου. Διύλιση πετρελαίου. Σελ. 33 - 36.

10η δ.ω.: Βενζίνη. Νάφθα – Πετροχημικά. Φυσικό αέριο. Σελ. 37 - 39.

11η δ.ω.: Αλκάνια – μεθάνιο. Γενικά. Προέλευση. Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες. Σελ. 39 - 41. (Δε θα διδαχθούν οι γενικές παρασκευές των αλκανίων).

12η δ.ω.: Χημικές ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 41 - 44.

13η δ.ω.: Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων. Σελ. 44 - 47.

14η δ.ω.: Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο. Γενικά. Προέλευση – Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες. Σελ. 47 - 48.

15η δ.ω.: Χημικές ιδιότητες. Χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου. Σελ. 48 - 53.

16η δ.ω.: Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Γενικά. Προέλευση – Παρασκευές. Παρασκευές ακετυλενίου εκτός από τη μέθοδο υδρόλυσης του ανθρακασβεστίου. Φυσικές ιδιότητες ακετυλενίου. Σελ. 53 - 54.

17η δ.ω.: Χημικές ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 54 - 56.

18η δ.ω.: Αρωματικές ενώσεις – Βενζόλιο. Γενικά – Τύπος του βενζολίου. Παρασκευές βενζολίου και αλκυλοβενζολίων. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 57 - 59.

19η δ.ω.: Φωτοχημική ρύπανση. Όζον – Τρύπα του όζοντος. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Σελ. 59 - 63.

20η δ.ω.: Αλκοόλες – Φαινόλες. Εισαγωγή. Αλκοόλες. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη. Γενικά. Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες. Σελ. 79 - 83.

21η δ.ω.: Χημικές ιδιότητες αλκοολών. Χρήσεις. Σελ. 83 - 86.

22η δ.ω.: 1η εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή και οξείδωση της αιθανόλης». Σελ. 29 – 35 του Εργαστηριακού Οδηγού.

Παρατήρηση: Η προσθήκη του πυκνού H2SO4 που είναι απαραίτητο για την οξείδωση της αιθανόλης να γίνει από το διδάσκοντα το μάθημα.

23η δ.ω.: Μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων. Μεθανάλη. Σελ. 87 - 88.

24η δ.ω.: 2η εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών». Σελ. 36 – 40 του Εργαστηριακού Οδηγού.

25η δ.ω.: Φαινόλες. Γενικά. Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 88 - 90.

26η δ.ω.: Καρβοξυλικά οξέα. Εισαγωγή. Ταξινόμηση. Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα. Αιθανικό οξύ. Γενικά. Σελ. 101-103.

27η δ.ω.: Παρασκευές. Σελ. 104.

28η δ.ω.: Φυσικές ιδιότητες. Χημικές Ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 105-106.

29η δ.ω.: 3η εργαστηριακή άσκηση: «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων». Σελ. 41 – 44 του Εργαστηριακού Οδηγού.

30η δ.ω.: Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ. Παρασκευές (εκτός από τη συνθετική παρασκευή). Φυσικές ιδιότητες. Χημικές Ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 107-108.

31η δ.ω.: Βενζοϊκό οξύ. Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες. Χημικές Ιδιότητες. Χρήσεις. Σελ. 108-109.

32η δ.ω.: Βιομόρια και άλλα μόρια. Εισαγωγή. Υδατάνθρακες. Κατάταξη των υδατανθράκων. Κατάταξη των μονοσακχαριτών. Σελ. 119-122.

33η δ.ω.: Αναγωγικές ιδιότητες των μονοσακχαριτών. Σελ. 123.

34η δ.ω.: 4η εργαστηριακή άσκηση: «Ανίχνευση υδατανθράκων». Σελ. 49 – 52 του Εργαστηριακού Οδηγού.

35η δ.ω.: Φωτοσύνθεση και μεταβολισμός των υδατανθράκων. Σελ. 123-124.

36η δ.ω.: Λίπη και έλαια. Εισαγωγή. Λιπαρά οξέα και τριγλυκερίδια. Σαπωνοποίηση των τριγλυκεριδίων. Σελ. 125-126.

37η δ.ω.: Απορρυπαντική δράση των σαπώνων. Σελ. 126-127.

38η δ.ω.: Συνθετικά απορρυπαντικά. Βιολογικός ρόλος των λιπών και ελαίων. Σελ. 127-128.

39η και 40η δ.ω.: Πρωτεΐνες. Εισαγωγή. Αμινοξέα – πρωτεΐνες. Ο βιοχημικός ρόλος των πρωτεϊνών. Ο πίνακας 5.3 να μην απομνημονευτεί από τους μαθητές. Σελ. 129-133.

41η δ.ω.: Πολυμερή (Πλαστικά). Γενικά – κατάταξη. Σελ. 133-134

42η δ.ω.: Πολυμερή προσθήκης. Σελ. 134-135.

43η δ.ω.: Πολυμερή συμπύκνωσης. Σελ. 135-136.

44η δ.ω.: Υφάνσιμες ίνες. Σελ. 137-138.

45η δ.ω.: 5η εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή Nylon 6,10». Σελ. 57 – 60 του Εργαστηριακού Οδηγού.


.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. Β΄ΤΑΞΗΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
α. Επειδή το κεφάλαιο της Ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής περιέχει έννοιες που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία μέρους της ύλης της Φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου (Νόμος της επαγωγής ,εναλλασσόμενο ρεύμα, αμοιβαία επαγωγή και αυτεπαγωγή) θα πρέπει να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διδαχθούν οι έννοιες αυτές.

β. Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Ιωάννου Ι. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

1 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1-1 Εισαγωγή.

1-2 Οι νόμοι των αερίων.

1-3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

1-4 Κινητική θεωρία.

1-5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα (εξαιρείται η απόδειξη της σχέσης ).

7

2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2-1 Εισαγωγή.

2-2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

2-3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

2-4 Αντιστρεπτές μεταβολές.

2-5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

2-6 Θερμότητα.

2-7 Εσωτερική ενέργεια.

2-8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

2-9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

2-10 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων.

2-11 Θερμικές μηχανές.

2-12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

2-13 Η μηχανή του Carnot.

13

3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.

3-6 Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων.

3-8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο (Εξαιρούνται ο καθοδικός σωλήνας και ο παλμογράφος).

7

4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

4-7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο.

4-8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

5

5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

5-3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

5-4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής.

5-5 Στρεφόμενος αγωγός.

5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο - Eναλλασσόμενη τάση.

5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα.

5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση.

5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος.

5-13 Αμοιβαία επαγωγή.

5-14 Αυτεπαγωγή.

16

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β΄. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΦΥΣΙΚΗ
Γενική παιδεία

α. Από τα προβλήματα του σχολικού βιβλίου των Αλεξάκη Ν. κ.ά. (παραδείγματα, λυμένα και για λύση) δε θα διδαχθούν τα παρακάτω:

1. Από το κεφάλαιο 3.2 «Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα» τα λυμένα 1, 3, 5 των σελίδων 111, 113, και 114 και τα προς λύση 17, 18, 19, 20 β ερώτημα, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, των σελίδων 131, 133, 134.

2. Από το κεφάλαιο 3.3 «Ηλεκτρομαγνητισμός» τα παραδείγματα 5, 8 των σελίδων 160, 175, τα λυμένα 1, 2, 3 των σελίδων 180, 181 και τα προς λύση 20, 32, 34,36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 των σελίδων 193, 194, 195, 196, 197, 198.

3. Από το κεφάλαιο 4 «Ταλαντώσεις και κύματα» το λυμένο της σελίδας 223, και τα προς λύση 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, των σελίδων 231, 232.

β. Από τα υπόλοιπα προβλήματα καθώς και από τις ερωτήσεις-δραστηριότητες να διδαχθούν όσα κατά την άποψη των διδασκόντων συμβάλλουν στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης, φυσικά μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού τους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.

γ Ενδεικτικά προτείνεται, να διατεθούν για τη διδασκαλία, κάθε ενότητας από το διδακτικό βιβλίο των Αλεξάκη Ν. κ.ά. οι ώρες:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

3.1 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

3.1.1. Ο νόμος του Coulomb.

3.1.2. Ηλεκτρικό πεδίο.

3.1.3. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

3.1.4. Δυναμικό – Διαφορά δυναμικού.

3.1.5. Πυκνωτές.

12

3.2 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

3.2.1. Ηλεκτρικές πηγές.

3.2.2. Ηλεκτρικό ρεύμα.

3.2.3. Κανόνες Kirchhoff.

3.2.4. Αντίσταση – Αντιστάτης.

3.2.5. Συνδεσμολογία αντιστατών(αντιστάσεων).

3.2.7. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.2.8. Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής.

3.2.9. Νόμος του OHM για κλειστό κύκλωμα.

3.2.10. Αποδέκτες.

15

3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

3.3.1. Μαγνητικό πεδίο.

3.3.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών.

3.3.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη (χωρίς τη δύναμη μεταξύ

παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών και τον ορισμό του

Ampere στο S.I.).

3.3.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

3.3.6. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

11

4.1 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

4.1.1. Περιοδικά φαινόμενα.

4.1.2. Γραμμική αρμονική ταλάντωση με ιδανικό ελατήριο.

4.1.3. Απλό εκκρεμές.

10

Υπολογισμός Έντασης Ηλεκτρικού πεδίου.Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=3cm βρίσκονται δύο σημειακά φορτία q1= + 0,1μC και q2 αντίστοιχα. Αν η ελκτική δύναμη που δέχεται το φορτίο q2 από το φορτίο q1 έχει μέτρο 0,1Ν, να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία:
 1. Στο μέσον Μ της ΒΓ.
 2. Στην κορυφή Α του τριγώνου.
Δίνεται k=9·109Νm2/C2.
.
Απάντηση:

.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008

Ένταση στο πεδίο Coulomb.


Στο σημείο Ο υπάρχει ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q, το οποίο δημιουργεί στο σημείο Α ηλεκτρικό πεδίο η ένταση του οποίου φαίνεται στο σχήμα. Δίνονται επίσης δύο άλλα σημεία Β και Γ, όπου (ΟΒ) = (ΟΓ) = 2(ΟΑ).
 1. Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου Q;
 2. Να σχεδιάστε τις εντάσεις του πεδίου στα σημεία Β και Γ.
 3. Αν η ένταση στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ= 8Ν/C, να βρείτε το μέτρο της έντασης στα σημεία Β και Γ.
.
.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Συχνότητα ηλεκτρονίου.
Πό­σες πε­ρι­στρο­φές το δευ­τε­ρό­λε­πτο κά­νει το η­λε­κτρό­νιο γύ­ρω α­πό τον πρω­τό­νιο στο ά­το­μο του υ­δρο­γό­νου;
Δί­νο­νται: qp=+e, e=-1,6·10-19C, me=9,1·10-31kg, r=0,5·10-10 m.
.
Απάντηση:

.

Φορτίο και μάζα του ηλεκτρονίου.

.
Μι­κρή σφαί­ρα έ­χει φορ­τί­ο -2μC.
 1. Πό­ση δύ­να­μη ε­ξα­σκεί σε έ­να η­λε­κτρό­νιο που α­πέ­χει 1cm α­πό το κέ­ντρο της;
 2. Πό­σα η­λε­κτρό­νια πρέ­πει να τις α­φαι­ρέ­σου­με για να αποφορτιστεί;
 3. Πό­σο θα αλ­λά­ξει η μά­ζα της;
  e=-1,6·10-19C, me=9,1·10-31kg.
.
Απάντηση:

.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2008

Βαρυτικές και Ηλεκτρικές δυνάμεις.

.
Έχουμε έναν κρύσταλλο ΝaCl όπου τα ιόντα απέχουν απόσταση r=10-8m.
 1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκεί το ένα ιόν στο άλλο, εξαιτίας:
  ....Α) της βαρυτικής έλξης
  .....Β) της δύναμης Coulomb.
 2. Να συγκρίνετε τα μέτρα των δυνάμεων και να σχολιάστε το αποτέλεσμα.
Δίνονται mNa= 23mp, mCl=35,5mp, mp=1,6·10-27kg, qp= - qe= 1,6·10-19C, G=6,67·10-11Nm2/kg2, K=9·109Nm2/kg2

.

Απάντηση:

.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

Ισόχωρη θέρμανση αερίου

Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνετε με έμβολο εμβαδού 10cm2 και μάζας 2kg. Η θερμοκρασία του αερίου είναι 27°C. Θερμαίνουμε το αέριο και για να μην μετακινείται το έμβολο ρίχνουμε πάνω του αργά – αργά άμμο. Σε μια στιγμή έχουμε προσθέσει 2kg άμμου. Ποια είναι η θερμοκρασία του αερίου τη στιγμή αυτή;
Δίνονται: Ρατμ=105Ν/m2. g=10m/s2.
.
.

Νόμοι αερίων.

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται 2g Ηe στην κατάσταση Α, με πίεση pΑ=10 atm και όγκο 4,1L. Το αέριο διαγράφει την κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο σχήμα, όπου η μεταβολή ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία.
 1. Να βρείτε την θερμοκρασία στην κατάσταση Α.
 2. Αν η θερμοκρασία στην κατάσταση Β είναι ΤΒ=3000Κ, να βρείτε τον όγκο και την πίεση στην κατάσταση Γ.
 3. Να παραστήσετε την μεταβολή σε διάγραμμα:
  ........ α) p-Τ ........... β) V-Τ.
Δίνονται και R= 0,082 atm·L/mol.K...... ΜΗe=4.10-3 kg/ mol.
.
.Απάντηση:
ή
Τρεις μεταβολές αερίων.

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008

Πίεση από έμβολο.


Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο βάρους 20Ν και εμβαδού Α=10cm2. Όταν το δοχείο είναι οριζόντιο το έμβολο απέχει κατά 24cm από την βάση του δοχείου. Όταν γυρίσουμε όρθιο το δοχείο (με σταθερή θερμοκρασία), πόσο θα απέχει το έμβολο από την βάση του δοχείου; pατμ=105Ν/m2.
.

Καταστατική εξίσωση

.
Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ. Αν τριπλασιαστούν ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος, η απόλυτη θερμοκρασία γίνεται
α. Τ
β.
γ.
δ. 9Τ.

.

Απάντηση:

.

Ποιες είναι οι μεταβολές των αερίων;

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ μιας ποσότητας αερίου του παραπάνω διαγράμματος.

α) Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις

Μεταβολή

Ονομάζεται:

ΑΒ

ΒΓ

Ισόθερμη συμπίεση
Ισόθερμη εκτόνωση
Ισόχωρη ψύξη
Ισοβαρής θέρμανση
Ισόχωρη θέρμανση

β) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι σωστό;


Απάντηση:

.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008

Διαγράμματα στις μεταβολές αερίων.

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υπόκειται στις παρακάτω μεταβολές:
i) Θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του ερχόμενο σε κατάσταση Β.
ii) Θερμαίνεται ισοβαρώς μέχρι κατάσταση Γ με διπλάσιο όγκο.
iii) Εκτονώνεται ισόθερμα ερχόμενο σε κατάσταση Δ αποκτώντας την αρχική του πίεση,
iv) Iσοβαρώς επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α.
Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ.

Ισόθερμη μεταβολήΣτο διάγραμμα του διπλανού σχήματος δίνονται δύο ισόθερμες μεταβολές της ίδιας ποσότητας ενός ιδανικού αερίου.

Να αποδειχθεί ότι ΤΒΑ.

.

Απάντηση:

.

Μεταβολές αερίων.

Ένα ιδανικό αέριο διαγράφει τις μεταβολές του σχήματος, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ.
i)  Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές;
ii) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να σχεδιάστε τις μεταβολές σε άξονες p-Τ και V-Τ.
ή

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2008

Φόρτιση με επαγωγή.
Η σφαίρα Σ ισορροπεί όπως στο σχήμα, έχο­ντας θετικό φορτίο, όταν πλησιάσουμε μια μεταλλική ράβδο ΑΒ. Τι θα συμβεί (με την ισορροπία της σφαίρας Σ), αν στο άκρο Β του αγωγού ΑΒ πλησιάσουμε μια σφαίρα Γ που φέρει:

 1. Θετικό φορτίο.
 2. Αρνητικό φορτίο.

.

Απάντηση:

.

Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

.
Μπορείτε να ερμηνεύσετε τις παρακάτω πειραματικές παρατηρήσεις;

1) Μια αφόρτιστη μεταλλική ράβδος κρέμεται όπως στο σχήμα από μονωτικό νήμα και ηρεμεί. Όταν πλησιάσουμε μια γυάλινη ράβδο την όποια έχουμε τρίψει σε μεταξωτό ύφασμα, η μεταλλική ράβδος έλκεται.

2) Ακουμπάμε στιγμιαία με το χέρι μας το άκρο Β της ράβδου και στη συνέχεια απομακρύνουμε την γυάλινη ράβδο. Πλησιάζουμε στο άκρο Α μια δεύτερη μεταλλική ράβδο και παρατηρούμε ότι η ράβδος ΑΒ έλκεται.
3) Πλησιάζουμε σε μικρά κομμένα χαρτάκια μια ράβδο από εβονίτη την οποία έχουμε τρίψη σε μάλλινο ύφασμα και τα χαρτάκια έλκονται.

.

Απάντηση:

.