Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008

Νόμοι αερίων.

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται 2g Ηe στην κατάσταση Α, με πίεση pΑ=10 atm και όγκο 4,1L. Το αέριο διαγράφει την κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο σχήμα, όπου η μεταβολή ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία.
  1. Να βρείτε την θερμοκρασία στην κατάσταση Α.
  2. Αν η θερμοκρασία στην κατάσταση Β είναι ΤΒ=3000Κ, να βρείτε τον όγκο και την πίεση στην κατάσταση Γ.
  3. Να παραστήσετε την μεταβολή σε διάγραμμα:
    ........ α) p-Τ ........... β) V-Τ.
Δίνονται και R= 0,082 atm·L/mol.K...... ΜΗe=4.10-3 kg/ mol.
.
.Απάντηση:
ή
Τρεις μεταβολές αερίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: