Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Φορτίο και μάζα του ηλεκτρονίου.

.
Μι­κρή σφαί­ρα έ­χει φορ­τί­ο -2μC.
  1. Πό­ση δύ­να­μη ε­ξα­σκεί σε έ­να η­λε­κτρό­νιο που α­πέ­χει 1cm α­πό το κέ­ντρο της;
  2. Πό­σα η­λε­κτρό­νια πρέ­πει να τις α­φαι­ρέ­σου­με για να αποφορτιστεί;
  3. Πό­σο θα αλ­λά­ξει η μά­ζα της;
    e=-1,6·10-19C, me=9,1·10-31kg.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: