Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Συχνότητα ηλεκτρονίου.
Πό­σες πε­ρι­στρο­φές το δευ­τε­ρό­λε­πτο κά­νει το η­λε­κτρό­νιο γύ­ρω α­πό τον πρω­τό­νιο στο ά­το­μο του υ­δρο­γό­νου;
Δί­νο­νται: qp=+e, e=-1,6·10-19C, me=9,1·10-31kg, r=0,5·10-10 m.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: