Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Κυκλικό αγωγός σε μαγνητικό πεδίο.


Ο κυκλικός αγωγός με ακτίνα R, βρίσκεται κατά το ήμισυ κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός Μαγνητικού πεδίου, όπως στο σχήμα.
Α) Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη, ο αγωγός:
i) Θα μπει στο πεδίο,
ii) θα βγει από το πεδίο,
iii) θα κινηθεί προς τα πάνω,
iv) θα κινηθεί προς τα κάτω.
Β) Από ποια σχέση υπολογίζεται η δύναμη που ασκείται στον αγωγό, αμέσως μόλις κλείσουμε τον διακόπτη;
Γ) Η επιτάχυνση του αγωγού με την πάροδο του χρόνου θα:
i) αυξάνται
ii) μειώνεται
iii) παραμένει σταθερή.

Πλαίσιο παράλληλο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.

.
Το τετράγωνο πλαίσιο του σχήματος, πλευράς α=1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=2Α και αφήνεται, με το επίπεδό του παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ.

  1. Υπολογίστε την δύναμη που ασκείται σε κάθε πλευρά του πλαισίου.
  2. Βρείτε την συνισταμένη δύναμη που δέχεται το πλαίσιο.
  3. Τι προβλέπετε να συμβεί με την κίνηση του πλαισίου;

Απάντηση:


Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008

Πρόβλημα μετατόπισης χημικής ισορροπίας

Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

Η2 +Ι2 Ι,

σε ορισμένη θερμοκρασία θ°C, ξεκινώντας από ισομοριακές ποσότητες Η2 και J2. Για την παραπάνω ισορροπία δίνεται kc=4 στην παραπάνω θερμοκρασία. Σε μια στιγμή t1 μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας και στο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή των συγκεντρώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Ποια η αρχική συγκέντρωση του ΗΙ, του Η2 και του Ι2 και γιατί;

β) Ποιον παράγοντα μεταβάλαμε τη χρονική στιγμή t1;

γ) Ποιες οι τελικές συγκεντρώσεις των σωμάτων μετά την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας;

Απάντηση

Παράγοντες που επηρεάζουν την θέση της Χημικής ισορροπίας.

Σε δοχείο σταθερού όγκου βάζουμε ορισμένες ποσότητες υδρογόνου και αζώτου και σε σταθερή θερμοκρασία θ1=300°C αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2 + 3Η2 ↔ 2ΝΗ3 , ΔΗ<0

Στο (α) διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του Ν2 σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν η ισορροπία αποκαθίστατο σε σταθερή θερμοκρασία θ2=400°C, ποιο από τα υπόλοιπα διαγράμματα θα έδινε τη συγκέντρωση του αζώτου σε συνάρτηση με το χρόνο;


ΑπάντησηΜετατόπιση χημικής ισορροπίας

.

Σε δοχείο όγκου 40L βρίσκονται σε ισορροπία,

Α(g) +

(g)

(g)

Χ.Ι. 1mοl

4mοl


5mοl

σε ορισμένη θερμοκρασία θ, ασκώντας πίεση p0=20atm.
Μειώνουμε τον όγκο του δοχείου σε V
1=20L, ενώ διατηρούμε σταθερή τη θερμοκρασία.

i) Αμέσως μετά η ολική πίεση που ασκεί το αέριο μίγμα είναι:
α)
20 atm β) 40 atm γ) 50 atm δ) 15 atm.

ii) Όταν αποκατασταθεί ξανά ισορροπία, η πίεση του μίγματος μπορεί να είναι:
α) 40
atm β) 35 atm γ) 20 atm δ) 15 atm.

Απάντηση


Δύναμη Laplace σε πλαίσιο1.

.
Ένα τριγωνικό ορθογώνιο και ισοσκελές πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι=2Α και βρίσκεται κατά ένα τμήμα του μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα, όπου (ΑΝ)=1m. Να βρείτε την δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από το πεδίο.

Σωληνοειδές μέσα σε ΟΜΠ.

Το σωληνοειδές του σχήματος έχει μήκος l=0,4m και διαρρέται από ρεύμα έντασης Ι=5Α, βρίσκεται δε μέσα σε ένα εξωτερικό ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα.
Να υπολογίστε την συνολική δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
.
.

Δύναμη Laplace

Τα παραπάνω συρμάτινα πλαίσια βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,01Τ κάθετα προς τις δυναμικές του γραμμές. Να βρείτε τη συνολική δύναμη που δέχεται καθένα από αυτά, όταν διαρρέονται από ρεύμα Ι=2Α, όπως στο σχήμα.

Απάντηση:


Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008

Τι βλέπουν τα μάτια μας;

Ένα όμορφο – αξιοθαύμαστο αρχείο σε Powerpoint. Μια ευγενική προσφορά από τον φίλο και συνάδελφο Άρη. Κατεβάστε το και δείτε το, αξίζει.


Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό πεδίο.


H τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α=4cm. Ένα φορτισμένο σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m =107C/kg εισέρχεται με ταχύτητα υ=2·105m/s υπό γωνία θ =30° ως προς την πλευρά ΑΓ και εξέρχεται από την πλευρά ΔΕ, κάθετα προς αυτήν, όπως στο σχήμα.
α) Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου.
β) Να υπολογιστεί η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.
γ) Ποιο είναι το μέτρο της έντασης του πεδίου;
δ) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του σωματιδίου μέσα στο πεδίο;

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2008

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ.


Ένα φορτισμένο σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m =105C/kg εισέρχεται με ταχύτητα υ στο Ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β1= 0,1Τ, όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Να σχεδιάστε την πορεία του σωματιδίου μέχρι τη χρονική στιγμή t=3π·10-4s, αν Β2=0,2Τ. Δίνεται ότι το σωματίδιο δεν εξέρχεται από τα δύο πεδία στο παραπάνω χρονικό διάστημα.