Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Η γείωση, τα δυναμικά και το βραχυκύκλωμα

  

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος οι δύο διακόπτες είναι ανοικτοί, η πηγή έχει Ε=20V, r=2Ω, ενώ R1=3Ω και R2=5Ω.

i)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος Ι1 που διαρρέει το κύκλωμα, καθώς και η πολική τάση της πηγής.

ii) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

α) Το δυναμικό στο σημείο Ε είναι VΕ=0, ενώ VA=20V.

β) Η τιμή του δυναμικού στο σημείο Δ δεν είναι γνωστό.

γ) Για την τάση VΓΒ ισχύει VΓΒ1∙R1, όπου Ι1 η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1.

δ) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ1, θα μεταβληθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

iii) Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ1. Να υπολογιστούν τα δυναμικά στα σημεία Α και Ε του κυκλώματος και η τάση VΑΕ.

iv) Στη συνέχεια κλείνουμε και τον διακόπτη δ2. Να υπολογιστούν:

α) Τα δυναμικά στα σημείο Γ και Δ.

β) Η ένταση του ρεύματος Ι2 που διαρρέει την πηγή, καθώς και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον διακόπτη δ1.

γ) Τα δυναμικά στα σημεία Α και Ε του κυκλώματος και η τάση VΑΕ.

Απάντηση:

ή

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

Ο ροοστάτης και η κανονική λειτουργία της συσκευής.

 

Στο κύ­κλω­μα του σχή­μα­τος Ε=12V (r=0), R=3 Ω, ε­νώ η συ­σκευ­ή (που δεν εί­ναι ω­μι­κός κα­τα­να­λω­τής)  έ­χει στοι­χεί­α λει­τουρ­γί­ας (6V,18W). Όταν ο δρο­μέ­ας δ του ρο­ο­στά­τη α­πέ­χει 6cm α­πό το ά­κρο Α η συ­σκευ­ή λει­τουρ­γεί κα­νο­νι­κά.

i)  Να υπολογιστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R, καθώς και η αντίσταση του τμήματος Αδ του ροοστάτη.

ii)  Πό­σο πρέ­πει να α­πέ­χει ο δρο­μέ­ας α­πό το ά­κρο Α, ώ­στε α­φαι­ρώ­ντας την α­ντί­στα­ση R α­πό το κύ­κλω­μα, η συ­σκευ­ή να λει­τουρ­γεί επίσης κα­νο­νι­κά; Πόση ισχύς θα καταναλώνει στην περίπτωση αυτή ο ροοστάτης;