Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Ο επιμένων… δεν νικά!

  Διαθέτουμε μια πηγή συνεχούς τάσης με ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω, ιδανικό αμπερόμετρο και ιδανικό βολτόμετρο και …πειραματιζόμαστε.

i) Ποιες οι ενδείξεις των οργάνων στις παραπάνω συνδέσεις (α), (β) και (γ).

ii) Συναρμολογούμε το κύκλωμα του σχήματος (1), με χρήση ενός αντιστάτη, με αντίσταση R=3Ω. Να συνδέσετε στο κύκλωμα αυτό το αμπερόμετρο που να μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη και το βολτόμετρο που να μετρά την τάση στα άκρα του. Ποιες θα είναι οι ενδείξεις των δύο οργάνων;

iii) Ένας μαθητής έκανε την σύνδεση του σχήματος (2). Ποιες είναι τώρα οι ενδείξεις των δύο οργάνων;

iv) Ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων, αν συνδεθούν όπως στο σχήμα (3);

Απάντηση:

ή

Ο επιμένων… δεν νικά!

Ο επιμένων… δεν νικά!

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Μετρήσεις με ιδανικά και μη όργανα

 

Στο κύκλωμα του σχήματος τα όργανα είναι ιδανικά και οι διακόπτες ανοικτοί.

i) Τι σημαίνει ότι το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο είναι ιδανικά όργανα;

Κλείνουμε το διακόπτη δ1, με αποτέλεσμα το βολτόμετρο να δείξει ένδειξη 10V, ενώ αν κλείσουμε στη συνέχεια και τον διακόπτη δ2, το αμπερόμετρο δείχνει 5 Α.

ii) Πόση είναι η ΗΕΔ της πηγής και πόση η εσωτερική της αντίσταση;

iii) Ποια η ένδειξη του βολτομέτρου, μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ2;

iv) Αντικαθιστούμε το αμπερόμετρο με ένα άλλο Α1, το οποίο δείχνει ένδειξη Ι1=2Α με τους διακόπτες κλειστούς. Να βρεθούν στην περίπτωση αυτή:

α) Η εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου Α1.

β) Η ένδειξη του βολτομέτρου.

γ) Το ποσοστό της ισχύος της πηγής που μετατρέπεται σε θερμότητα στην εσωτερική αντίσταση του αμπερομέτρου.

Απάντηση:

ή

  Μετρήσεις με ιδανικά και μη όργανα

  Μετρήσεις με ιδανικά και μη όργανα