Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.


Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α=0,2m. Από την κορυφή Α εισέρχεται με ταχύτητα υ0 στο πεδίο ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-13kg και φορτίου q1 και εξέρχεται από το μέσον Μ της ΑΓ με ταχύτητα αντίθετης κατεύθυνσης και μέτρου υ1=105m/s, όπως στο σχήμα. Το σωματίδιο κατευθύνεται προς ένα άλλο ακλόνητο σημειακό φορτίο Q, που βρίσκεται στο σημείο Ο, σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Μ. Όταν το σωματίδιο φτάσει στο σημείο Κ σ’ απόσταση (ΟΚ)= r=2,4cm έχει ταχύτητα υ2=5∙104m/s.
i)    α)  Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου q1
      β)  ποια είναι η τιμή της αρχικής ταχύτητας υ0;
        Να δικαιολογήσετε πλήρως  την απάντησή σας.
ii)   Να βρεθούν οι τιμές των φορτίων q1 και Q.
iii)  Ποια η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο φορτίων;
Οι δυνάμεις βαρύτητας είναι αμελητέες.
Δίνεται Κc=9∙109Ν∙m2/C2.

Φυσική Κατεύθυνσης. Θέματα εξετάσεων Μαΐου 2011

Μια ποσότητα αερίου μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με δύο τρόπους. (α) Με μία ισόθερμη εκτόνωση  και (β) με μία αδιαβατική εκτόνωση και μία ισόχωρη θέρμανση όπως στο διπλανό σχήμα.
i)  Με ποιον τρόπο παράγεται περισσότερο έργο;  Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
ii)  Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
Α.    ΔUABUΑΓΒ             Β.    ΔUABUΑΓΒ          Γ.   ΔUABUΑΓΒ
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
iii) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
Α.    QAB> QΓΒ                  Β.    QAB= QΓΒ             Γ.   QAB < QΓΒ
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 4+3+4=11

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και Ενέργεια.


Στα κυκλώματα του σχήματος για t=0 κλείνουμε ταυτόχρονα τους διακόπτες.
i)  Αμέσως μετά (t=0+) μεγαλύτερη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή θα αναπτυχθεί στο κύκλωμα:
α)  (Α)          β)  (Β)           γ)  Θα αναπτυχθούν ίσες ΗΕΔ.
ii)  Μεγαλύτερη ενέργεια τελικά θα αποθηκευτεί στο πηνίο του κυκλώματος:
α)  (Α)          β)  (Β)           γ)  Θα αποθηκευτεί ίδια ενέργεια.

Απάντηση:


Επαγωγή και ταχύτητα αγωγού.Ο αγωγός του ΑΓ του σχήματος κινείται οριζόντια, όπως στο σχήμα,  με την επίδραση της οριζόντιας σταθερής δύναμης F, με σταθερή ταχύτητα υ1. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη  δ. Μετά από αυτό η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ:
i)  Θα παραμείνει σταθερή και ίση με υ1.
ii)  Θα αυξηθεί.
iii) Θα μειωθεί.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Αυτεπαγωγή όταν ο διακόπτης….

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται R=10Ω, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 Η, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης με το διακόπτη δ ανοικτό.
i) Για τη διαφορά δυναμικού  VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α)  VΑΒ< 0,     β) VΑΒ= 0,        γ) VΑΒ> 0.
ii)  Σε μια στιγμή t1 κλείνουμε το διακόπτη δ. Αμέσως μετά (για t1+)
Α) Για τη διαφορά δυναμικού  VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α)  VΑΒ< 0,        β) VΑΒ= 0,       γ) VΑΒ> 0.
Β)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή στο πηνίο έχει τιμή:
α)  Εαυτ= -40V,         β) Εαυτ= -20V,     γ) Εαυτ= +20V,     δ) Εαυτ= +40V
Γ)  Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι ίσος με:
α)   -20 Α/s          β)  -10 Α/s          γ) 10 Α/s           δ) 20 Α/s.


Τρίτη 10 Μαΐου 2011

Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Ένα σωματίδιο μάζας 10-12kg και φορτίου 10-8C αφήνεται στο σημείο Μ, στο μέσον της απόστασης  ℓ=0,2m δύο παράλληλων μεταλλικών πλακών που συνδέονται με τους πόλους πηγής τάσης V. Φτάνοντας στο σημείο Α, υπάρχει μια μικρή οπή, μέσω της οποίας εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, η τομή του οποίου είναι τετράγωνο πλευράς α=0,2m. Το σωματίδιο εκτρέπεται από το πεδίο και εξέρχεται από το μέσον της πλευράς ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i)   Να σχεδιάστε την φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
ii)  Να βρεθεί η ταχύτητα υ εξόδου του από το Μ.Π.
iii) Να βρεθεί η τάση V.
iv) Να υπολογιστεί ο λόγος των μέτρων, της επιτάχυνσης του σωματιδίου στο ηλεκτρικό πεδίο, προς την αντίστοιχη επιτάχυνσή του στο μαγνητικό πεδίο.

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Ένα κύκλωμα με λαμπτήρες.

Οι λαμπτήρες του κυκλώματος έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W)  και λειτουργούν κανονικά. Δίνονται ακόμη R=4Ω και η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V.

i) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής.
ii) Τι ποσοστό της παρεχόμενης από τη πηγή ενέργειας, μεταφέρεται στον λαμπτήρα Λ1;
iii) Ξεβιδώνουμε τον λαμπτήρα Λ2 από τη βάση του. Τότε:
α)  Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος μειώνεται.
β)  Η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ1 παραμένει σταθερή και ίση με 20V.
γ)  Ο λαμπτήρας Λ1 κινδυνεύει να καεί.
δ)  Η ισχύς της πηγής αυξάνεται.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω προτάσεις.