Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Τι κίνηση κάνει το φορτισμένο σωματίδιο;

Σφαίρα μάζας m = 0,8 kg έχει φορτίο q = +10-4και απέχει απόσταση x1 = 1από ακλόνητο σημειακό φορτίο q0 = q. Στο χώρο του πειράματος υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε = 105 N/C, αντίρροπης του άξονα x΄x. 
Αφήνουμε τη σφαίρα ελεύθερη να κινηθεί.  Να βρείτε:
i)   προς τα πού θα αρχίσει να κινείται
ii)  τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας που θα αποκτήσει
iii) την μέγιστη απόσταση που απομακρύνεται από το φορτίο q0
iv) το είδος της κίνησης που εκτελεί.
(Οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται αμελητέες).
.
.


Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Ερώτηση σε κύκλωμα με πηγή και συσκευή.

Α)  Για το παραπάνω κύκλωμα ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.        
 1. Το γινόμενο VπΙ είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο ΕΙ. 
 2. Το γινόμενο ΕΙ δίνει την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώματος.
 3. Το γινόμενο VπΙ δίνει την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά ο αντιστάτης R.
 4. Η διαφορά ΕΙ-VπI δίνει την ισχύ που μετατρέπεται σε θερμότητα μέσα στην γεννήτρια.
 5. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη και η τάση στα άκρα της συσκευής δίνουν άθροισμα την ΗΕΔ της πηγής.
Β)  Αν από το κύκλωμα αφαιρέσουμε τη συσκευή:
 1. Η ΗΕΔ Ε της πηγής θα αλλάξει.
 2. Το κύκλωμα θα διαρρέεται από την ίδια ένταση ρεύματος.
 3. Η πολική τάση Vπολ=VΑΒ θα αλλάξει.
 4. Η ισχύς που παρέχει η γεννήτρια, θα παραμείνει σταθερή, οπότε μεγαλύτερη ισχύς θα μετατρέπεται τώρα σε θερμική στον αντιστάτη.
Γ)   Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα τα σημεία Α και Β, τότε ο αντιστάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Δ)   Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα τα σημεία Α και Β, τότε η γεννήτρια δεν διαρρέεται από ρεύμα.  
 .
.

Φωτοβολία λαμπτήρων.

Στο παραπάνω κύκλωμα  συνδέονται τρεις όμοιοι λαμπτήρες.

i)  Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαμπτήρων.

ii)  Αν βγάλουμε από τη βάση της την Α λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία των άλλων λαμπτήρων;
iii)  Αν βγάλουμε από τη βάση της την λάμπα Γ, πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3;
iv) Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 1 και 2 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 1 και 2;
v) Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 2 και 3 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 2 και 3;
vi) Αν συνδέσουμε παράλληλα με τη λάμπα Γ μια άλλη όμοια λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία των λαμπτήρων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το σημείο 2 και το σημείο 3;
.

Τμήμα κυκλώματος.

Τα δυναμικά στα σημεία Α,Β,Γ είναι αντίστοιχα 10V, 30V και 24V. Το τμήμα αυτό διαρρέεται από ρεύμα από το Α προς το Β εντάσεως 2Α.            
 1. Βρείτε τη δυναμική ενέργεια ενός φορτίου 2C, στα σημεία Α, Β και Γ.  
 2. Tι νομίζετε ότι μπορεί να είναι το δίπολο Δ1 και ποιος ο ρόλος του στο κύκλωμα;
 3. Τι νομίζετε ότι μπορεί να είναι το δίπολο Δ2 και ποιος ο ρόλος του στο κύκλωμα;
 4. Ποια η ισχύς του ρεύματος στο τμήμα ΑΓ;

 .
.

Ηλεκτρεγερτική δύναμη Γεννήτριας.

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται: R1=10Ω, R2=5Ω, ενώ η συσκευή Σ, που δεν είναι ωμικός αντιστάτης, έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W) και λειτουργεί κανονικά. Η γεννήτρια έχει ΗΕΔ  Ε=90V.
 1.  Να σχεδιάστε τις εντάσεις των ρευμάτων.
 2.  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την συσκευή Σ δίνεται από την εξίσωση .................... και είναι ίση με ............... Α
 3.   Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2, δίνεται από την εξίσωση ............... και είναι ίση με ........... Α
 4.   Για να υπολογίσω την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1, στηρίζομαι ..................... ............................ .  και βρίσκω ........... Α
 5.  Η τάση VΑΒ στους πόλους της γεννήτριας είναι ίση με ..............V.
 6. Η ισχύς της γεννήτριας δίνεται από την σχέση ........................ και είναι ίση με .................W.
 7.  Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο κύκλωμα υπολογίζεται από την εξίσωση .................... και είναι ίσος  με ................
 8. Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο σύστημα των αντιστατών και της συσκευής Σ, υπολογίζεται από την εξίσωση .................... και είναι ίσος με ...............W.
 9. Η ισχύς την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στον αντιστάτη R1 δίνεται από την εξίσωση .............
 10. Ο ρυθμός με τον οποίο αποβάλλει θερμότητα ο αντιστάτης R2 υπολογίζεται από την εξίσωση ........... και είναι ίσος με ....................
 11. Πού μπορεί να οφείλεται η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις (7) και (8);

.

Πτώση τάσης και ισχύς.

Μια ηλεκτρική θερμάστρα έχει αντίσταση 40Ω και συνδέεται σε τάση 200V.
 1. Πόση είναι η ισχύς που καταναλώνει και πόση θερμότητα παράγει σε 1h;
 2. Αν θέλουμε να ζεστάνουμε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο, θα χρησιμοποιήσουμε μια μπαλαντέζα, μήκους 20m η οποία έχει σύρμα πάχους 0,8mm2 με ειδική αντίσταση 2.10-7Ωm.
 3. Πόση είναι η πτώση τάσεως πάνω στο σύρμα της  μπαλαντέζας;  
 4. Πόσο % της καταναλισκόμενης ενέργειας, μετατρέπεται σε θερμότητα στην θερμάστρα;
Απάντηση:
.


Νόμος του Οhm σε κλειστό κύκλωμα.


Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται Ε=40V, r=2Ω, R1=3Ω, R2=5Ω, το αμπερόμετρο είναι ιδανικό και ο διακόπτης δ ανοικτός.
 1. Να σχεδιάστε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και να υπολογίστε τη τιμή της έντασης.
 2. Ποια η διαφορά δυναμικού VΒ-VΓ;
 3. Αν κλείσουμε το διακόπτη δ τότε:        
  i)  Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα:    
                  α) θα αυξηθεί,         β) θα μειωθεί,    γ) παραμείνει σταθερή,
  ii)  Η ΗΕΔ της πηγής θα :                    
                 α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,     γ) παραμείνει σταθερή.
  iii)  Η πολική τάση της πηγής θα:
                 α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,      γ)παραμείνει σταθερή.
 4. Αν χωρίς να κλείσουμε το διακόπτη συνδέαμε με σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, ποια θα ήταν η ισχύς της γεννήτριας.
 .
Απάντηση:

Ηλεκτρική ενέργεια.

Για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2=10Ω, V=50V ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 2Α. Να βρεθούν:
 1. Οι τάσεις VΒΓ και VΑΒ.
 2. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, καθώς και αυτή που διαρρέει τη συσκευή Σ
 3. Την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε ένα στοιχείο του κυκλώματος σε χρονικό διάστημα t=2s.
.
.

Ισχύς ρεύματος και θερμική ισχύς.

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται ότι ο κινητήρας έχει εσωτερική αντίσταση r=2Ω, ο αντιστάτης αντίσταση R=4Ω, η τάση V=50V ενώ η ένδειξη του ιδανικού βολτομέτρου είναι 10V.

 1. Να βρεθεί  η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει ο κινητήρας καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται πάνω του θερμότητα.
 2. Πόση είναι η μηχανική ισχύς του κινητήρα;

.

Απάντηση:

.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

Δυναμικά και φορτίο πυκνωτή.


Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=20Ω, R3=12Ω, R4=6Ω, C= 5μF και V=8V.
 1. Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΒΓ, VΒΔ και VΔΓ.
 2. Πόσο φορτίο έχει ο πυκνωτής;
 3. Αν κλείσουμε τον διακόπτη δ, πόσο είναι το δυναμικό των σημείων Β και Δ;

.

Απλή Αρμονική Ταλάντωση και διαγράμματα.


Στα άκρα δύο όμοιων οριζόντιων ελατηρίων ηρεμούν τα σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες.
Εκτρέπουμε τα σώματα προς τα δεξιά, το Σ1 κατά Α και το Σ2κατά 2Α και για t=0 τα αφήνουμε να κινηθούν εκτελώντας α.α.τ.
i) Στη θέση ισορροπίας θα φτάσει πρώτο το σώμα:
α) Σ1           β) Σ2              γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.
ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτήσει το σώμα
α) Σ1           β) Σ2              γ) θα αποκτήσουν ίσες μέγιστες ταχύτητες.
iii) Μεγαλύτερη κατά μέτρο δύναμη επαναφοράς στη διάρκεια της κίνησης, θα δεχτεί
α) το σώμα Σ1 β) το σώμα Σ2 γ) θα δεχτούν ίσες δυνάμεις.
iv) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά τη δύναμη που δέχεται το σώμα Σ1σε συνάρτηση με το χρόνο;

.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Βραχυκύκλωμα και λαμπτήρας.


Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=40Ω, R2=12Ω, V=24V και η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι Ι= 1,2Α με τον διακόπτη ανοικτό.
1)  Αν κλείσουμε τον διακόπτη δ, η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί,   β) θα μειωθεί,   γ) θα παραμείνει σταθερή.
2)   Αν με ανοικτό το διακόπτη καεί ο λαμπτήρας Λ, τότε η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί,   β) θα μειωθεί,   γ) θα παραμείνει σταθερή.
3)  Να υπολογίστε την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν κλείσουμε τον διακόπτη δ.
4)  Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου όταν με ανοικτό το διακόπτη καεί η λάμπα.
.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

Αντίσταση λαμπτήρα.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=15Ω, R3=4Ω, ενώ το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 3 Α και το βολτόμετρο 30V. Τα όργανα είναι ιδανικά.
 1. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα και η τάση της πηγής.
 2. Ποια η ολική αντίσταση στο κύκλωμα;
.
.

Ένδειξη αμπερομέτρου.

Στα παραπάνω κύκλωμα όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R=10Ω, ενώ η  πηγή έχει τάση V=30V.
Ποια είναι η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου και ποια η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη με τον διακόπτη δ:
……… . α)  Κλειστό. …………… β) Ανοικτό.
.
.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Αν κλείσουμε τον διακόπτη;

Οι αντιστάσεις του κυκλώματος είναι ίσες με R. Με το κλείσιμο του διακόπτη δ:
 1. Η ολική αντίσταση αυξάνεται.
 2. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 είναι ίσες.
 3. Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R3 είναι ίσες.
 4. Για τις τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2  ισχύει V2=2V1.
 5. Ισχύει V1=V/2
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
.
.

Τάση και διαφορά δυναμικού.

Στο νόμο του Οhm Ι=V/R, V είναι η τάση στα άκρα της αντίστασης. Η τάση αυτή είναι πάντα θετική. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα για ποια σημεία μιλάμε. Έτσι στο κύκλωμα του σχήματος έχουμε V=ΙR, ενώ:

VΑ-VΒ=ΙR
ενώ
VΒ-VΑ = -ΙR.

Ας δούμε μια εφαρμογή:

Εφαρμογή:

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=2Ω, R2=1Ω και V=4V. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα 10μF και είναι φορτισμένος με φορτίο q=80μC. Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.
 1. Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΓΔ και VΒΔ.
 2. Σε μια στιγμή t=0, κλείνουμε τον διακόπτη δ. Αμέσως μετά να βρεθούν:
........i)   Οι τάσεις VΑΒ, VΓΔ και VΒΔ.
........ii) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2.
........iii)Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.
.

Σύνδεση αντιστάσεων και εφαρμογή του νόμου Οhm.


Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται R1=15Ω, R2=20Ω, R3=10Ω, R4=10Ω και V=40V.
 1. Ποια η ολική αντίσταση του κυκλώματος;
 2. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
.
.

1ος Κανόνας Kirchhoff

Στο παραπάνω κύκλωμα οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέεουν στους αντιστάτες R1, R3 και R6 είναι 10 Α, 3 Α και 2 Α αντίστοιχα, ποιες οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέεουν τους υπολοίπους αντιστάτες;
.
.

Χαρακτηριστική καμπύλη αγωγών.


Στο διάγραμμα δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες για δύο κυλινδρικούς αγωγούς από το ίδιο υλικό και του ίδιου μήκους. Το εμβαδόν της διατομής του Α είναι S1=2mm2.
 1. Οι αγωγοί αυτοί υπακούουν στο νόμο του Οhm;
 2. Να υπολογισθεί η αντίσταση κάθε αγωγού.
 3. Ποιο το εμβαδόν της διατομής του Β αγωγού;
 4. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αγωγό, αν στα άκρα του τεθεί τάση V=40V.
 5. Οι δύο αγωγοί συνδέονται με κατάλληλο τρόπο και στα άκρα τους εφαρμόζεται τάση V1=0,5V, οπότε η πηγή διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=0,3Α. Να σχεδιάστε το κύκλωμα και να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αγωγό.
.
.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008

Ποιότητα Θερμότητας


Πρόκειται να επεξεργαστούμε ένα ποσό θερμότητας Q=1000J για να παράγουμε μηχανικό έργο. Σαν δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας θα χρησιμοποιήσουμε την ατμόσφαιρα όπου θ=27°C. Να υπολογίσετε το μέγιστο έργο που μπορούμε να πάρουμε, αν η θερμότητα αυτή βρίσκεται σε δεξαμενή με θερμοκρασία:      
 α) 17°C,       β) 127°C     γ) 227°C    και       δ) 327°C.          
Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα.
.
.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.

.

Για την αντίδραση:  Α+ 2Β { Γ  υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα:


Πείραμα

[Α] (Μ)

[Β] (Μ)

υ mοl/L·s

1

0,10

0,05

0,02

2

0,10

0,10

0,04

3

0,05

0,05

0,01

 1. Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης.
 2. Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας.
 3. Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, όταν αναμιχθούν 20ml διαλύματος Α 0,1Μ με 30ml διαλύματος Β 0,3Μ.

.

Απάντηση:

.

Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.

.

Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο.
 1. Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 που παράγεται;
 2. Ποια η μέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0-1min και ποια από 0-4min;
 3. Να κάνετε το διάγραμμα της συγκέντρωσης του ΗCΙ σε συνάρτηση με το χρόνο.

.

Απάντηση:

.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008

Πώς πάμε από Γεωμετρία; Για πολύ δυνατούς μαθητές…

.
Δύο σημειακά φορτία q1 και  q2 αντιστοίχως ίσα με +2μC και -4μC διατηρούνται ακίνητα στα σημεία Α και Β μιας ευθείας ε, τα οποία απέχουν απόσταση d=30cm.
Να προσδιορίσετε, πάνω στην ευθεία ε, δύο σημεία στα οποία το δυναμικό είναι μηδέν. Υπάρχουν άλλα σημεία με δυναμικό μηδέν στο χώρο γύρω από τα ηλεκτρικά φορτία; Αν ναι πού βρίσκονται τα σημεία αυτά; Ή διαφορετικά, ποιος ο γεωμετρικός τόπος των σημείων;
.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Φύλλο εργασίας.

.
Από τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Καχριμάνη, παλιό.... συνεργάτη Χημικό, έλαβα ένα φύλλο εργασίας με αντικείμενο τη Θερμοχημεία. Τον ευχαριστώ και από την θέση αυτή για την προσφορά του αυτή.
---------------------------

.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008

Πυκνωτές – Δυναμικά και Ενέργειες.

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο διακόπτης είναι ανοικτός, ο πυκνωτής C1 με χωρητικότητα 4μF έχει φορτίο q0=20mC, ενώ ο δεύτερος πυκνωτής με χωρητικότητα C2=1μF είναι αφόρτιστος.
 1. Με ανοικτό το διακόπτη δ, ποιο το δυναμικό των οπλισμών Α,Β,Γ και Δ των οπλισμών.
 2. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Να βρείτε τα δυναμικά των οπλισμών αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.
 3. Πόση θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R, κατά την μετακίνηση του πρώτου ηλεκτρονίου από τον οπλισμό Γ στον οπλισμό Α;
 4. Αν τελικά το φορτίο του πρώτου πυκνωτή γίνεται q1=16mC, πόσο φορτίο έχει ο δεύτερος πυκνωτής;
 5. Να υπολογιστεί η συνολική θερμότητα που αναπτύσσεται πάνω στον αντιστάτη R.
.
Απάντηση:
.

Κύκλωμα με γείωση.


Για το παραπάνω κύκλωμα  δίνονται V=10V, R1=10Ω, R2=20Ω.
 1. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.
 2. Αν μεταξύ του σημείου Α και της Γης συνδέσουμε έναν αντιστάτη με αντίσταση R3=20Ω, να βρείτε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος.

.

Φωτοβολία λαμπτήρων.

Οι λαμπτήρες Λ1 και Λ2 είναι πανομοιότυποι. Τι θα συμβεί με την φωτοβολία τους όταν:
 1. Μόνο ο διακόπτης Δ1 είναι κλειστός.
 2. Μόνο ο διακόπτης Δ2 είναι κλειστός,
 3. Όταν και οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί..

Σύνδεση αντιστατών.

.
Να βρεθεί η ολική αντίσταση μεταξύ των σημείων Α και Β.
 
.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008

Ταχύτητα απλής αντίδρασης.

.

Σε δοχείο 1L εισάγονται 0,2mοl Ν2(g) και 0,8 mοl Η2(g). Αυτά αντιδρούν, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:   

Ν2(g) + 3Η2(g) →  2ΝΗ3(g). 

Αν η αντίδραση είναι απλή να υπολογιστούν:

 1. η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης,
 2. η ταχύτητα της αντίδρασης μετά από παρέλευση ορισμένου χρόνου, όταν στο δοχείο υπάρχουν 0,3mοl ΝΗ3(g).
Δίνεται η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης k=0,05L3·mοl-3·sec.

.

Απάντηση:

.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Μηχανισμός Αντίδρασης.

.

Σε θερμοκρασία μικρότερη των 227°C, ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης που παριστάνεται από τη χημική εξίσωση:

ΝΟ2(g) + CΟ(g)       CΟ2(g) + ΝΟ(g) 

είναι υ=k[ΝΟ2]2.

Ποιος από τους παρακάτω προτεινόμενους μηχανισμούς είναι ο πιο πιθανός;


Απάντηση:

.