Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

Νόμος του Ohm και 1ος κανόνας Kirchhoff.


image0015.png  
Στο τμή­μα του κυ­κλώ­μα­τος που φαί­νε­ται στο σχή­μα δί­νο­νται R2=20Ω, R3=15Ω. Το ρεύ­μα που διαρ­ρέ­ει την R2 εί­ναι 0,3Α, ε­νώ το α­μπε­ρό­με­τρο δεί­χνει 0,8Α. 
Ποι­α η R1;       
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: