Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Νόμος του Οhm σε κλειστό κύκλωμα.


Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται Ε=40V, r=2Ω, R1=3Ω, R2=5Ω, το αμπερόμετρο είναι ιδανικό και ο διακόπτης δ ανοικτός.
 1. Να σχεδιάστε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και να υπολογίστε τη τιμή της έντασης.
 2. Ποια η διαφορά δυναμικού VΒ-VΓ;
 3. Αν κλείσουμε το διακόπτη δ τότε:        
  i)  Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα:    
                  α) θα αυξηθεί,         β) θα μειωθεί,    γ) παραμείνει σταθερή,
  ii)  Η ΗΕΔ της πηγής θα :                    
                 α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,     γ) παραμείνει σταθερή.
  iii)  Η πολική τάση της πηγής θα:
                 α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,      γ)παραμείνει σταθερή.
 4. Αν χωρίς να κλείσουμε το διακόπτη συνδέαμε με σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, ποια θα ήταν η ισχύς της γεννήτριας.
 .
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: